مقایسۀ سلامت روان و خودکارآمدی مادران دارای بیش از یک فرزند استثنایی با مادران دارای یک فرزند استثنایی با توجه به پایگاه اقتصادی اجتماعی


خریمقایسۀ سلامت روان و خودکارآمدی مادران دارای بیش از یک فرزند
استثنایی با مادران دارای یک فرزند استثنایی با توجه به پایگاه
اقتصادی اجتماعی –
۱مجتبی مهدوی
۲راحله صبحی قراملکی
۳معصومه رعیت ابراهیم آبادی
چکیده
هدف پژوهش پیش رو مقایسۀ سلامت روان و خودکارامدی مادران دارای بیش از یک فرزندد اسدنایایب بدا مدادران دارای یدک فرزندداسنایایب با توجه به پایگاه اقنصادی اجنماعب بود. روش تحقیق از نوع تحلیل مقطعب بود. جامعۀ پدژوهش را تمدا مدادران کودکدان – -اسنایایب شهرسنان تهران تشکیل مبدادند. با اسنفاده از نموندهگیری در دسدنر، ۰۲۲ مدادر کودکدان اسدنایایب اننبداد شددند وپرسشیامههای سلامت روان گلدبرگ و هیلر و مقیا، خودکارامدی عمومب شرر را تکمیل کردند. دادههای جمعآوریشده با اسنفاده ازتحلیل کوواریانس چید منغیره یا MANCOVA تجزیهوتحلیل شدند و برای انجا این امدر از نر افدزار SPSS نسدبۀ ۰۰ اسدنفادهشد. یافنهها حاکب از آن بود که تفاوت معیبداری میان مادران کودکان دارای بیش از یک فرزند اسنایایب و مادران دارای یدک فرزندداسنایایب در خصوص سلامت روان و خودکارامدی وجود دارد. با توجه به ننایج حاصل میان مادران دارای بیش از یک فرزند اسنایایب و مادران دارای یک فرزند اسنایایب تفاوت چشمگیری وجود دارد که این تفاوت در رابطه با پایگاه اقنصادی اجنمداعب نیدز حفظشدده -است و این تفاوت را نمبتوان به شانس یا تصادف نسدتت داد. همنیدین مدادران دارای بدیش از یدک فرزندد اسدنایایب کده از پایگداه
اقنصادی اجنماعب پایییب برخوردار هسنید ازلحاظ سلامت روان و خودکارامدی نستت به سایر گروهها از وضعیت وخیمتری برخوردار -هسنید.
واژگان کلیدی: سلامت روان خودکارآمدی پایگاه اقنصادی اجنماعبد