مقایسۀ سبکهای هویت نوجوانان دختر و پسر و تیزهوش و عادی


مقایسۀ سبکهای هویت نوجوانان دختر و پسر و تیزهوش و عادی
فاطمه سادات بیطرفان، دکتر فریبرز صدیقی ارفعی، دکتر عباس حبیب زاده
-۱ کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه کاشان-۲ عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان-۳ عضو هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده
یکی از مهمترین تکالیف دوران نوجوانی شکلگیری و تثبیت هویت است؛ عوامل فردی و اجتماعی زیادی در تشکیل هویت نوجوانان مؤثر هستند؛ در این میان، سطح هوشی و جنسیت خودِ نوجوانان از جمله عوامل فردی مهمی هستند که در پژوهش حاضر مدنظرقرار گرفته اند؛ لذا، هدف پژوهش حاضر عبارت است از مقایسۀ سبک های هویت نوجوانان در دو گروه تیزهوش و عادی و نیز دختر وپسر. طرح پژوهش از نوع توصیفی و روش آن علّی مقایسه ای و ابزار اندازه گیری نیز پرسشنامۀ سبک های هویت )برزونسکی، -۱۱۹۱ ( است. جامعۀ مورد بررسی در این پژوهش شامل کلیۀ دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی ناحیۀ ۴ شهر قم است که در سال
۱۹ ۱۴ در مدارس تیزهوشان و عادی دولتی مشغول به تحصیل می باشند، که ۹۲۴ نفر از آنها، با روش نمونهگیری خوشهای -چندمرحله ای، به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که سبکهای هویتی دانشآموزان تیزهوش و عادی تفاوت معناداری ندارند؛ نتایج همچنین نشان داد که اثر اصلی جنسیت در خصوص سبک ها و تعهد هویت، تنها برای سبک هویت سردرگم اجتنابی – معنادار است؛ به این ترتیب که میزان آشفتگی هویت دخترها نسبت به پسرها به طور معناداری کمتر است.
کلمات کلیدی: سبک های هویت، نوجوانان، جنسیت، هوش، نوع مدرسه