مقایسۀ رضامندی شغلی و سلامت روان آموزگاران دانش آموزان درخودمانده و آموزگاران دانش آموزان سندرم داون با توجه به پایگاه اقتصادی اجتماعی


مقایسۀ رضامندی شغلی و سلامت روان آموزگاران دانشآ موزان درخودمانده و آموزگاران دانش آموزان سندرم داون با توجه به پایگاه اقتصادی اجتماعی –
مجتبی مهدوی ۱
زهرا رضایی ۲
۳راحله صبحی قراملکی

چکیده
هدف پژوهش کنونی مقایسۀ رضامندی شغلی و سلام روانی مموگاارن اننشمموگن ارخوامانده و مموگاارن اننششممشوگن سشندر
انو با توجه به پایگاه نقتصاای نجتماعیشا بوا. روش تحقیق نگ نوع تحلیل مقطعی بوا. جامعۀ پژوهش تما مموگاارن اننشمموگن –
نستثنایی شهرستا تهرن رن تشکیل میاناند. با نستفااه نگ نمونهایری ار استرس ۱۸۱ مموگاار اننشمموگن نستثنایی ننتخاب شدند
و پرسشنامههای رضامندی شغلی معلما اننشمموگن نستثنایی نسخۀ تجدیشدنرر ششده – STJSQ-TR ( و پرسششنامه سشلام
عمومی الدبرگ و هیلر رن تکمیل کراند. اناههای جمعموریشده با نستفااه نگ تحلیل کوونریشان ننشد متغیشره یشا MANCOVA
تجزیهوتحلیل شدند و برنی ننجا نین نمر نگ نر نفزنر SPSS نسخۀ ۲۲ نستفااه شد. یافتهها حاکی نگ م بوا که تفاوت معنیانری میا
مموگاارن اننشمموگن ارخوامانده و مموگاارن اننشمموگن سندر انو ار خصوص رضامندی شغلی و سلام رون موجوا نس که
نین تفاوت ار رنبطه با پایگاههای نقتصاای نجتماعی نیز حفظشده نس . با توجشه بشه نتشایا حا شلا میشا مموگاشارن اننششممشوگن –
ارخوامانده و مموگاارن اننشمموگن سندر انو ار خصوص سلام رون و رضامندی شغلی تفاوت نشمگیری موجوا نس که نین
تفاوت رن نمیتون به شان یا تصااف نسب انا. همچنین مموگاارن اننشمموگن ارخوامانده کشه جشزو پایگشاه نقتصشاای نجتمشاعی –
پایین هستندا نسب به سایر پایگاههای نقتصاای نجتماعی نگ سلام رون و رضامندی شغلی کمتری برخورانر هستند. –
واژگان کلیدی: رضامندی شغلیا سلام رون ا ارخواماندها سندر انو