مقایسه ی یادگیری روش تدریس مشارکتی با سنتی از دیدگاه شناختی در بین دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی شهر ساری

مقایسه ی یادگیری روش تدریس مشارکتی با سنتی از دیدگاه
شناختی در بین دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی شهر ساری
سیده طیبه اندرواژ ، سلمان خلیلی
-۱ کارشناس آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران-۲ کارشناس تکنولوژی و گروه آموزشی ناحیه ی یک ساری
چکیده
یادگیری مشارکتی یکی از جایگزین های مناسب برای روش های تدریس مرسوم است. هدف کلی این تحقیق پژوهشی که بر اساس یافته های آن تهیه شده، بررسی میزان اثربخشی یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در حیطه ی شناختی دوره ی ابتدایی است. جامعه ی آماری این تحقیق، دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی شهر ساری بودند. ۰۲ کلاس به شیوه ی نمونه گیری تصادفی خوشه ای از مدارس شهر به گونه ای انتخاب شدند که ۱۲ کلاس به شیوه
ی سنتی و ۱۲ کلاس دیگر به شیوه ی مشارکتی آموزش دیده بودند. داده ها که به صورت پس رویدادی و میدانی گردآوری شده، با آزمون های آماره ای F ، T 2/ و همبستگی، پردازش شدند. یافته های پژوهش در سطح ) ۲۰ α= (، نشان از عدم تفاوت آماری بین روش تدریس مشارکتی و سنتی دارد و یادگیری مشارکتی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تأثیر می گذارد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان قوی متوسط و ضعیف در این روش یکسان است. همچنین تفاوتی بین دانش آموزان پسر و -دختر نیز یافت نشد. یافته های این پژوهش نشان داد که میزان قبولی دانش آموزان هم با تعداد و هم با روش تدریس آن ها همبستگی دارد.
کلمات کلیدی: آموزش مشارکتی، آموزش سنتی، پیشرفت تحصیلی