مقایسه هیجان مداری و ذهن آگاهی در بین والدین دارای کودکان کم توان ذهنی و والدین دارای کودکان عادی

مقایسه هیجان مداری و ذهن آگاهی در بین والدین دارای کودکان کم توان ذهنی و والدین دارای کودکان عادی
مهشید خاوری ، دکتر حسن احدی
دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی عضو هیاْت علمی دانشگاه آزاد واحد کرج
پژوهش حاضر به بررسی مقایسه هیجان مداری و ذهن آگاهی در بین والدین دارای کودکان کم توان ذهنی و والدین دارای کودکان عادی مقطع ابتدایی پرداخته است. این پژوهش از نوع توصیفی علی مقایسه ای است. جامعه آماری، شامل کلیه والدین دارای کودکان کم توان ذهنی و والدین دارای کودکان عادی مقطع ابتدایی شهر تهران می باشند. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تعداد ۵۷ نفر از والدین دارای کودکان کم توان ذهنی و تعداد ۵۷ نفر از والدین دارای کودکان عادی در نظر گرفته شد.ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه هیجان مداری و ذهن۳۶ ( و والدین دارای کودکان / آگاهی بود.یافتهها نشان داد بمیانگین نمرات هیجان مداری والدین دارای کودکان عادی ) ۷۵۳۰/ ۵۳ ( تفاوت معناداری وجود دارد. بین میانگین نمرات ذهن آگاهی والدین دارای کودکان عادی ) ۸۲ / کم توان ذهنی ) ۱۰۷۷ ( تفاوت معناداری وجود دارد.نتایج / ( و والدین دارای کودکان کم توان ذهنی ) ۲۸ پژوهش حاکی از آن است که خانوادههای کودکان با نارسایی هوشی تحولی، استرس فزاینده ای را تجربه می کنند که ا ز آن جمله می توان به عدم سلامت جسمی،کندی رشد، نیاز به امکانات ویژه اعم از مراقبت جسمی، درمانی و آموزشی، مشکلات خانوادگی، شاملِ ناکامی ها و آرزوها ورؤیاهای برباد رفته، تحمل سرزنش های دیگران، احساس خجالت و پنهان کردن کودک، محدودیت فعالیت های خانواده،مسائل مالی و … اشاره کرد که تمامی این عوامل، استرس بسیاری بر خانواده، به ویژه والدین، تحمیل می کند.
واژههای کلیدی: هیجان مداری ذهن آگاهی کودکان کم توان ذهنی