مقایسه هوش هیجانی در افراد مجرم و عادی

مقایسه هوش هیجانی در افراد مجرم و عادی
نویسنده:محمد نورانی کلوانق
۱٫دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات آذربایجانشرقی
چکیده:
امروزه هوش هیجانی به عنوان یک موضوع جدید در حوزه روانشناسی مورد توجه قرار گرفته است.مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته است،مبین نقش هوش هیجانی در جنبه های مختلف زندگی، همچون روابط اجتماعی و رفتارهای مجرمانه است.پژوهش حاضر با هدف مقایسه هوش هیجانی در افراد مجرم و عادی انجام گرفت.روش: دریک پژوهش پس رویدادی جامعه پژوهش به تعداد ۰۸ نفر که ) ۰۸ نفر مجرم و ۰۸ نفر افرد عادی( از میان افراد مجرمحاضر در زندان مرکزی تبریز و افراد عادی ساکن شهر تبریز با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند . همچنیناز پرسشنامه هوش هیجانی)بارآن، ۱۹۹۱ (برای جمع آوری داده ها استفاده شد.یافته ها: تحلیل یافته ها با تحلیل واریانس چند متغیره ( MANOVA ) نشان داد؛ بین افراد مجرم و عادی از نظرهوش هیجانی تفاوت معناداری وجود دارد ) p<۰/۰۰۱ ) .بحث: بنابر این نتایج این پژوهش نشان می دهد که میزان هوش هیجانی در افراد مجرم پایین تر از افراد عادی جامعه است. واژگان کلیدی: هوش هیجانی،افراد مجرم،افراد عادی