مقایسه شیوه پوشش و حجاب بین خانواده های بیننده و غیربینندهی شبکه های ماهوارهای فارسی زبان

مقایسه شیوه پوشش و حجاب بین خانوادههای بیننده و غیربینندهی
شبکههای ماهوارهای فارسی زبان
پریسا آهنگری نمین ۱، اکبر شریفیان ۲، ناهید کردی ۳
-۱ کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، تهران، واحد تهران شرق
-۲ هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی تهران
-۳ هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
چکیده؛
این پژوهش با هدف بررسی مقایسهای وضعیت پوشش و حجاب بین خانوادههای تهرانی بیننده و غیربینندهی شبکههای ماهوارهای فارسی زبان انجام شد. برای این منظور تعداد ۰۶۶ نفر در قالب ۰۶۶ خانواده به روش تصادفی از میان ساکنین منطقه ۶۰ تهران انتخاب شدند که در دامنه ۰۰ قرار داشتند. از پرسشنامه محقق ساخته حاوی استفاده شده که روایی و پایایی آن نیز ارزیابی و تایید شد. نتایج /۶۰±۸/ سنی ۰۳ آزمون تی=۸۲/ مستقل نشان داد که دو گروه اختلاف معناداری در شیوه پوشش با هم دارند ) ۸۶۸ t =6/ و ۶۶۶ p (. در تحلیل نتایج حاصله میتوان بیان داشت که طبق نظریه یادگیری مشاهدهای آلبرت بندورا ۶۲۹۸ (، یادگیری از راه مشاهده، تقلید و الگوبرداری انجام میشود و به عامل تقویتی (نیازی ندارد. لذا خانوادههایی با منابع تغذیهای متفاوت در نوع پوشش، شیوههای متفاوتی را انتخاب کردهاند. همچنین این اختلاف طبق نظریه نیز قابل توجیه است که فرض میکند تلویزیون آثار بلند مدتی در نگرش بینندگان دارد، آثاری غیرمستقیم، تدریجی و کوچک و در » کاشت «عین حال تراکمی، رو به افزایش و چشم گیر هستند. نهایت اینکه این اختلاف سبب یک سویه شدن نتیجه نشده بود بلکه خانوادههای بیننده دربرخی گویهها نظیر پوشش کامل و خانوادههای غیر بیننده در گویههایی نظیر شیک پوشیدن نمرات بهتری داشتند.
کلمات کلیدی: ماهواره، شیوه پوشش، خانواده، رسانه و شبکه های تلویزیونی