مقایسه شیوه های فرزندپروری براختلالات یادگیری کلامی و غیر کلامی

مقایسه شیوه های فرزندپروری براختلالات یادگیری کلامی و غیر کلامی
فاطمه نیکوئی
عضو علمی پیام نور
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی شیوه فرزند پروری بر روی اختلالات یادگیری کلامی و غیر کلامی در بین دانش آموزان مراکز اختلال یادگیری وتوانبخشی شهر تهران می باشد. ۸۰ نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و به پرسشنامه های شیوه فرزند پروری بامریندو اختلالات یادگیری کلورادو پاسخ دادند . به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس یک طرفه وآزمون تعقیبی توکی استفاده شد.نتیجه گرفته می شود که شیوه های فرزندپروری بر اختلالات یادگیری کلامی دانشجویان تأثیر دارد ) ۶/۶۶۰۰ . (p= اختلالات یادگیری کلامی درشیوه های فرزندپروری مستبدانه و مقتدرانه ) ۶/۶۶۰ (p= و شیوه های فرزندپروری طرد کننده و مقتدرانه ) ۶/۶۰ (p= تفاوت معناداری داشته، امااین تفاوت در سایر میانگینها معنادار نبوده است. شیوه های فرزندپروری بر اختلالات یادگیری غیر کلامی تأثیر دارد) ۶/۶۶۰ .(p= همچنین اختلاف میانگین های مستبدانه و مقتدرانه در اختلالات یادگیری غیر کلامی ۶/۶۶۰۰( , (p= شیوه طرد کننده و مقتدرانه) ۶/۶۶۰ (p= و شیوههای فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه) ۶/۶۶۰۰ (p= دارای تفاوت معنی دار بوده، اما در سایر میانگین ها تفاوت معنی داری وجود نداشته
است ) ۶/۰۰ (p= .
کلید واژه ها: اختلالات یادگیری کلامی ، اختلالات یادگیری غیر کلامی، سبک های فرزند پروری