مقایسه جهت گیری مذهبی در فرزندان خانواده های جانباز و غیرجانباز استان کهگیلویه و بویراحمد


مقایسه جهت گیری مذهبی در فرزندان خانواده های جانباز و غیرجانباز استان کهگیلویه و بویراحمد
طاهره احمدزاده . حجت الله جاویدی*
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران
نویسنده مسول: گروه روانشناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده
با توجه به اینکه نتایج تحقیقات انجام شده نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین باورهای مذهبی خانواده وبهداشت روانی آنها می باشد و در سالهای اخیر به نقش مذهب در اغلب حوضه های زندگی بشر به ویژه در حوضه بهداشت روان خانواده توجه زیادی شده است و تحقیقات زیادی نیزدر حال انجام است پژوهش حاضر با هدف مقایسه جهت گیری مذهبی فرزندان خانواده های جانباز و غیرجانباز استان کهگیلویه و بویراحمدانجام گرفت.جامعه آماری پژوهش شامل همه فرزندان خانواده های جانباز و غیرجانباز استان کهگیلویه وبویراحمد بود که از هر گروه تعداد ۱۴۳نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.روش پژوهش علی-مقایسه ای بود.ابزار پژوهش پرسشنامه جهت گیری مذهبی گوردن آلپورت بود.داده های به دست آمده با روش آماری تحلیل کوواریانس و تی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی ازوجود تفاوت بین جهت گیری مذهبی در دو گروه می باشد.
واژگان کلیدی: جانباز، جهت گیری مذهبی ، فرزندان جانبازان