مقایسه بهداشت روانی دانشجویان دخترِ ورزشکار و غیر ورزشکار


مقایسه بهداشت روانی دانشجویان دخترِ ورزشکار و غیر ورزشکار
دکتر فرامرز محمدیپویا- لیلا خانی- سهراب محمدیپویا
۱ – دکتری علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران
۲ – کارشناسی ارشد مطالعات زنان و خانواده
۳ – دانشجوی کارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه تهران
چکیده
مقدمه: عصر جدید با توسعهی علوم و تکنولوژی پیشرفتهی خود، روش زندگی بسیاری از جوامع بشری را تحتالشعاع خود قرار داده است و کاهش قابل ملاحظهای در فعالیتهای فیزیکی افراد بهوجود آورده است. امروزه در جوامع مختلف از ورزش بهعنوان یکی از روشهای درمانی در درمان مبتلایان به اختلال افسردگی، اضطراب و نظیر آن استفاده میشود، بهطوریکه نتایج ثمربخشی را به همراه داشته است. ورزش نقش مهمی درسلامت روانی انسان دارد بهطوریکه در سال ۲۰۰۲ عنوان شده است. » تحرک رمز سلامتی « شعار بهداشت جهانی
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسهی سلامت عمومی دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار انجام یافته است.
روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی و علی- مقایسهای صورت گرفته است. ابزار گردآوری دادهها، فرم ۲۸ سؤالی پرسشنامهی سلامت عمومی ) GHQ ( میباشد. جامعهی پژوهش مورد نظر را کلیه دانشجویان دختر دانشگاه شاهد تشکیل میدهند) ۳۳۹۳ نفر( که با استفاده از جدول نمونهگیری مورگان تعداد ۳۴۰ نفر از ایشان بهصورت روش نمونهگیری تصادفی ساده بهعنوان نمونهی پژوهش انتخاب شدند) ۱۷۰ نفر ورزشکار و۱۷۰ نفر غیر ورزشکار(. بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و همچنین از روشهای آمار استنباطی )از جمله آزمون تی مستقل و آزمون همبستگی( استفاده گردیده است.
یافتهها: یافتهها نشان داد که در کل بین بهداشت روانی دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد ) P≤ ۰٫۰۵ (، به این صورت که دانشجویان دختر ورزشکار نسبت به دانشجویان دختر غیر ورزشکار در کل بهداشت روانی بالاتری را دارند. همچنین تفاوت بین دو گروه در ابعاد اضطراب و اختلال در عملکرد اجتماعی معنادار بود) P≤ ۰٫۰۵ (، به این صورت که دانشجویان دختر ورزشکار در مقایسه با غیر ورزشکاران به میزان کمتری دچار اضطراب و اختلال در عملکرد اجتماعی میشوند. در نهایت نتایج آزمون همبستگی بین ابعاد سلامت عمومی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار نشان میدهد که در هر دو گروه، بین بُعد علائم جسمانی با اضطراب، افسردگی، کارکرد اجتماعی و کل سلامت عمومی ارتباط معنادار و مثبت)مستقیم( وجود دارد ) P≤ ۰٫۰۱ .)
نتیجهگیری: تأکید و توجه به نقش ورزش و فعالیتهای بدنی در حفظ و تأمین سلامت روانی- اجتماعی امری ضروری میباشد. نتیجهای که با
تأکیدات گستردهی دین مبین اسلام و احادیث و روایات ائمه و معصومین)علیهم السلام( مبنی بر اهمیت و ضرورت ورزش و تندرستی و سلامت
همسو میباشد. » عقل سالم در بدن سالم است « جسم
کلید واژهها: سلامت عمومی- دانشجویان دختر ورزشکار- دانشجویان دختر غیر ورزشکار