مقایسه بهداشت روانی دانشجویان دخترِ متأهل و مجرد


مقایسه بهداشت روانی دانشجویان دخترِ متأهل و مجرد
دکتر فرامرز محمدیپویا- لیلا خانی- سهراب محمدیپویا
۱ – دکتری علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران
۲ – کارشناسی ارشد مطالعات زنان و خانواده
۳ – دانشجوی کارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه تهران
چکیده
توانایی کامل برای ایفای نقش های اجتماعی، روانی و جسمانی است نه صرفاً « مقدمه: بنابر تعریف سازمان جهانی بهداشت، سلامت روانی عبارت ازدر تبیین بهداشت روانی، برخورداری از حمایت اجتماعی در تأمین بهداشت روانی افراد نقشی بسیار مؤثر ایفا میکند. حمایت اجتماعی .» نبود بیماری
از جانب دوستان، خانواده و سایر افراد منجر به کاهش فشار روانی در افراد میشود و در سلامت روانی آنها تأثیرگذار است. لذا بسیاری از روانشناسانمعتقدند که ازدواج با فراهم آوردن حمایت اجتماعی برای افراد منجر به حفظ بهداشت روانی افراد میگردد.
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسهی بهداشت روانی دانشجویان دختر متأهل و مجرد انجام یافته است.روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی و علی- مقایسهای صورت گرفته است. ابزار گردآوری دادهها، فرم ۲۸ سؤالی پرسشنامهی سلامت عمومی ) GHQ ( میباشد. جامعهی پژوهش مورد نظر را کلیه دانشجویان دختر دانشگاه شاهد تشکیل میدهند) ۳۳۹۳ نفر( که با استفاده از جدول نمونهگیری مورگان تعداد ۳۴۰ نفر از ایشان بهصورت روش نمونهگیری تصادفی ساده بهعنوان نمونهی پژوهش انتخاب شدند) ۱۷۰ نفر متأهل و ۱۷۰نفر مجرد(. بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و همچنین از روشهای آمار استنباطی)از جمله آزمون تی مستقل و آزمون همبستگی( استفاده گردیده است.
یافتهها: یافتهها نشان داد که در کل بین بهداشت روانی دانشجویان دختر متأهل و مجرد تفاوت معناداری وجود دارد ) P≤ ۰٫۰۱ (، به این صورت که دانشجویان دختر متأهل نسبت به دانشجویان دختر مجرد در کل بهداشت روانی بالاتری را دارند. همچنین تفاوت بین دو گروه در ابعاد اضطراب،افسردگی) P≤ ۰٫۰۱ ( و اختلال در عملکرد اجتماعی معنادار بود) P≤ ۰٫۰۵ (. به این صورت که دانشجویان دختر متأهل در مقایسه با مجردها به میزان کمتری دچار اضطراب، افسردگی و اختلال در عملکرد اجتماعی میشوند. در نهایت نتایج آزمون همبستگی بین ابعاد سلامت عمومی دانشجویان متأهل و مجرد نشان میدهد که در هر دو گروه، بین بُعد علائم جسمانی با اضطراب، افسردگی، کارکرد اجتماعی و کل سلامت عمومی ارتباط معنادارو مثبت)مستقیم( وجود دارد ) P≤ ۰٫۰۱ .)نتیجهگیری: بهرهمندی از حمایت اجتماعی و سایر موهبات ازدواج، منجر به کاهش افسردگی و اضطراب و افزایش شادمانی و بهبود عملکرد اجتماعی در زندگی میگردد. این نتیجه با تأکیدات گستردهی ادیان آسمانی و بهویژه دین مبین اسلام بر اهمیت و ضرورت ازدواج همخوانی دارد.
کلید واژهها: سلامت عمومی، دانشجویان دختر متأهل، دانشجویان دختر مجرد