مقایسه بهداشت روانی دانشجویان دخترِ رشته های علوم انسانی و غیر علوم انسانیمقایسه بهداشت روانی دانشجویان دخترِ رشتههای علوم انسانی و غیر علوم
انسانی
دکتر فرامرز محمدیپویا- لیلا خانی- سهراب محمدیپویا
۱ – دکتری علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران
۲ – کارشناسی ارشد مطالعات زنان و خانواده
۳ – دانشجوی کارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه تهران
چکیده
مقدمه: سلامت روان بهعنوان یکی از دو رکن سلامتی، لازمهی یک زندگی مفید و رضایتبخش فردی است و سلامت روان افراد یک جامعه، خصوصاً
اقشار مؤثر و سازندهی آن، لازمهی پویایی و بالندگی و اعتلای آن جامعه است. نقش برجسته و منحصر بهفرد دانشجویان بهعنوان مدیران و سازندگان آیندهی هر جامعه، ضرورت بررسی و تأمین سلامت روانی آنها را ضروری مینماید.
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی بهداشت روانی دانشجویان دختر رشتههای علوم انسانی با غیر علوم انسانی انجام یافته است.روش: پژوهش حاضر با استفاده ازروش پیمایشی و علی- مقایسهای صورت گرفته است. ابزار گردآوری دادهها، فرم ۲۸ سؤالی پرسشنامهی سلامت عمومی ) GHQ ( میباشد. جامعهی پژوهش مورد نظر را کلیه دانشجویان دختر دانشگاه شاهد تشکیل میدهند) ۳۳۹۳ نفر( که با استفاده از جدول نمونهگیری مورگان تعداد ۳۴۰ نفر از ایشان بهصورت روش نمونهگیری تصادفی ساده بهعنوان نمونهی پژوهش انتخاب شدند) ۱۷۰ نفر رشتههای علوم انسانی، ۱۷۰ نفر رشتههای غیر علوم انسانی(. بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و همچنین از روشهای آماراستنباطی)آزمون تی مستقل و آزمون همبستگی( استفاده گردیده است.
یافتهها: یافتهها نشان داد که تفاوت معناداری بین دانشجویان دختر رشتههای علوم انسانی و غیر علوم انسانی در ابعاد کارکرد اجتماعی) P≤ ۰٫۰۱ ،) اضطراب و علایمجسمانی ( P≤ ۰٫۰۵ ( وجود دارد؛ بدین معنا که دانشجویان دختر رشتههای علوم انسانی نسبت به دانشجویان دختر
رشتههای غیر علوم انسانی، به میزان کمتری دچار علائم و بیماریهای جسمانی، اضطراب و اختلال در عملکرد اجتماعی میشوند. در نهایت نتایج
آزمون همبستگی بین ابعاد سلامت عمومی دانشجویان نشان میدهد که بین علائم جسمانی با اضطراب، افسردگی، کارکرد اجتماعی و کل سلامت عمومی ارتباط معنادار و مثبت)مستقیم( وجود دارد ) P≤ ۰٫۰۱ .) نتیجهگیری: مسائل و موضوعات رشتههای علوم انسانی در زمینهی جامعهی انسانی بوده و غور در باب انسان و مسائل مبتلابهِ آن، میتواند به شناخت بیشتر انجامیده و بر توانایی انسان در برابر اضطراب محیط و همچنین کارکرد اجتماعی مطلوبتر تأثیرگذار باشد.
کلید واژهها: بهداشت روانی، دانشجویان دختر رشتههای علوم انسانی، دانشجویان دختر رشتههای غیر علوم انسانی