مقایسه بازشناسی هیجانی چهره و انعطاف پذیری روانی در انواع بیماران اسکیزوفرنی

مقایسه بازشناسی هیجانی چهره و انعطاف پذیری روانی در انواع بیماران اسکیزوفرنی
رضا کاظم زاده ۱ *، عباس کمالی، ساناز نوریزاد احمدآباد ۳
-۱ کارشناس روانشناسی،گروه روانشناسی عمومی،دانشگاه محقق اردبیلی
-۲ کارشناس الهیات و معارف اسلامی/فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اردبیل
-۳ کارشناسی مامایی،گروه پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
چکیده
بازشناسی هیجانی چهره و انعطاف پذیری روانی از عوامل مؤثر در کارکرد روانی اجتماعی هستند که به نظر می رسد در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی دچار نقص باشد. هدف از این مطالعه مقایسه بازشناسی هیجانی چهره و انعطاف پذیری روانی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی پارانوئید، آشفته و نامتمایز می باشد.روش پژوهش حاضر علی –مقایسه ای است. نمونه مورد بررسی شامل ۰۹بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی ) ۳۹ نفر پارانوئید، ۳۹ آشفته، ۳۹ نامتمایز( بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برایجمع آوری داده های پژوهش از آزمون بازشناسی چهره و آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین استفاده شد. داده های پژوهش با تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند.نتایج نشان داد که بین سه گروه بیماران اسکیزوفرنی در بازشناسی هیجانی چهره ای خشم تفاوت معنی داری وجود دارد) P<0/05 ( که در آن افراد مبتلا به اسکیزوفرنی پارانویا از نظر بازشناسی بیان چهره ای خشم بدتر از دو گروه دیگر عمل کردند. همچنین نتایج نشان داد که بین سه گروه با توجه به انعطاف پذیری تفاوت معنی داری وجود ندارد ) P>0/05 (.این یافته ها بیان می کند که مبتلایان به اسکیزوفرنی پارانوئید از انعطاف پذیری پایینی برخوردارند و اسکیزوفرن های نامتمایز و آشفته نسبت به اسکیزوفرن های پارانوئید در وضعیت بهتری قرار دارند و این نوع انعطاف پذیری دربازشناسی هیجانات چهره ای افراد دارای اهمیت زیادی می باشد که سهم عمده ای در عملکرد اجتماعی افراد دارد.
کلید واژه ها: اسکیزوفرنی، بازشناسی هیجانی چهره، انعطاف پذیری روانی، پارانوئید، آشفته، نامتمایز