مقایسه اثربخشی آموزش معنویت و تاب آوری در میزان رضایت از زندگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان امیدیه


مقایسه اثربخشی آموزش معنویت و تاب آوری در میزان رضایت از زندگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان امیدیه
نویسنده اول: راشین استاد
نویسنده دوم: دکتر ناصر امینی
نویسنده سوم: دکتر سیدموسی گلستانه
-۱ دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر،ایران-۲ استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر،ایران
-۳ استادیار گروه روانشناسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر،ایران

چکیده
هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی آموزش معنویت و تاب آوری با میزان شادکامی دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان امیدیه میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان امیدیه که نمونه این تحقیق مشتمل بر ۰۶ نفر از جامعه مذکور می باشد.اعضای نمونه بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. هم چنین جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه شادکامی آکسفورد استفاده گردید. نتایج نشان داد بین میانگین پس آزمون شادکامی در زمینه رضایت از زندگی دانش آموزان دخترگروه آزمایش ۱ )معنویت( و گروه آزمایش ۲ )تاب آوری( و گروه گواه تفاوت معنی داری وجود دارد. کلید واژه: آموزش معنویت، تاب آوری، شادکامی، رضایت از زندگی
۱٫مقدمه
معنویت یکی از نیازهای درونی انسان است که برخی از ص