مقایسه اثربخشی آموزش معنویت و تاب آوری در میزان عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان امیدیه

مقایسه اثربخشی آموزش معنویت و تاب آوری در میزان عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان امیدیه
نویسنده اول: راشین استاد
نویسنده دوم: دکتر ناصر امینی
نویسنده سوم: دکتر سیدموسی گلستانه
-۱ دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر،ایران-۲ استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر،ایران
-۳ استادیار گروه روانشناسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر،ایران
چکیده
هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی آموزش معنویت و تاب آوری با میزان عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان امیدیه می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان امیدیه می باشد که اعضای نمونه بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. هم چنین جهت گردآوری داده ها ازپرسشنامه شادکامی آکسفورد استفاده گردید.نتایج نشان داد بین میانگین پس آزمون شادکامی در زمینه عزت نفس دانش آموزان دخترگروه آزمایش ۱ )معنویت( و گروه آزمایش ۲ )تاب آوری( و گروه گواه تفاوت معنی داری وجود دارد.
کلیدواژه: آموزش معنویت، تاب آوری، شادکامی، عزت نفس