مشارکت اجتماعی زنان و برقراری تعادل در فرصت های کارآفرینانه

مشارکت اجتماعی زنان و برقراری تعادل در فرصت های کارآفرینانه
علی حسن بابائیان ۱: کریم بابائیان ۲
چکیده
روند روبه رشد تقاضا در مشارکت زنان به عنوان یکی از پایه های اصلی رشد اقتصادی،سیاسی،فرهنگی و اجتماعی موجب پیدایش فرصت های جدید وزمینه ساز لزوم بکارگیری استراتژی های نوآوری در این حیطه گردیده است .این مطالعه با بررسی اجزای مشارکت اجتماعی زنان و مراحل توسعه در شناسایی و اولویت بندی فرصت ها ی موجود در مشارکت اجتماعی زنان و تعادل در آن ، به ترسیم تغییرات شگرفی که در نظریات توسعه پدیدآمده در رابطه با عامل انسانی پدید آمده خواهد پرداخت . چیزی که به نوعی باعث پدیدایی و تقویت نظریه هایی چون توانمند سازی در عرصه های مختلف به خصوص در حوزه کارآفرینی زنان گردیده است.براین اساس
مشارکت اجتماعی زنان ،در برگیرنده خودآگاهی،قابلیت اعتماد ،گسترش آزادی زنان توسط خودشان در بهره براداری از فرصت ها خواهدبود. بنابر این در مقاله حاضر به برقراری تعادل در فرصت ها به عنوان یکی از زیرساخت های نرم به منظور مشارکت اجتماعی زنان توجه خاصی شده است، تا از این رهگذر، متولیان امور زنان باکاربست راهکارهای مذکور،گام های کاربردی تری در تشخیص فرصت های کارآفرینی متناسب با زنان و ایجاد تعادل در فرصت های موجود بردارند .
واژه های کلیدی : مشارکت زنان ، فرصت ها، تعادل، کارآفرینی