مسائل مبتلا به مدیریت آموزشی در نظام آموزشی ایران

ررسی رابطه مهارتهای زندگی و صمیمیت در مزدوجین شاهد وایثارگر
۱ صدیقهسادات حسینی ثالث – ۲ دکتر علی اکبر اسماعیلی – ۳ دکتر اسدالله زنگویی –
۱ دانش آموخته کارشناسی ارشد تربیتی، گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران. –
۲ استادیار دانشگاه علوم پزشکی، بیرجند، ایران. –
۳ استاد یار دانشگاه بیرجند، مدیر گروه علوم تربیتی، بیرجند ایران. –

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی رابطه مهارتهای زندگی وصمیمیت در مزدوجین شاهد و ایثارگر شهرستان فردوس به روش همبستگی بهانجام رسیده است. به منظور دستیابی به هدف فوق تعداد ۱۰۰ نفر از مزدوجین شاهد و ایثارگر شهرستان فردوس با استفاده از
نمونهگیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. گردآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه مهارتهای زندگی، پرسشنامهصمیمیت والکر و تامیلسون صورت گرفته است. پایایی پرسشنامه مهارتهای زندگی با روش آلفای کرونباخ ۹۷ /. ؛ پرسشنامه صمیمیت۹۷ / ۰ گزارش شده است .از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد. بر اساس یافتههای پژوهشبین صمیمیت با حل مساله رابطه معناداری مشاهده شد اما بین صمیمیت با مهارتهای زندگی و مولفههای تصمیمگیری و تفکرخلاق رابطه معناداری مشاهده نشد .
کلید واژهها: مهارتهای زندگی ، صمیمیت