مروری بر مطالعات پیرامون شبکه های اجتماعی و رابطه آن با مهارت اجتماعی دانشجویان

مروری بر مطالعات پیرامون شبکه های اجتماعی و رابطه آن با
مهارت اجتماعی دانشجویان
زهرا حسینی ۱، زهرا حسینی ۲
-۱ دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب۲ استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده
این مطالعه به بررسی جامع مجموع مقالات منتشر شده در زمینه رابطه بین استفاده از شبکههای اجتماعی و مهارتهای اجتماعی پرداخته است. این پژوهش با هدف راهنمایی پژوهشگران حوزه علوم تربیتی و رفتاری، با جدیدترین پژوهشها در زمینه شبکههای اجتماعی و مهارتهای اجتماعی نگاشته شده است و در آن ضمن تعریف از شبکههای اجتماعی و مهارتهای اجتماعی به بررسی مقالات پژوهشی در این زمینه پرداخته است. از آنجا که امروزه استفاده از شبکههای اجتماعی در بین اقشار مختلف مردم در حال گسترش است، لذا بررسی و تحقیق بیشتر در زمینه آثار این پدیده الزامی به نظر میرسد. تحقیقات نشان میدهد یکی از ابعاد رفتاری که میتواند متأثر از شبکههای اجتماعی باشد، بحث مهارتهای اجتماعی افراد است، که با توجه به فرهنگهای مختلف و تفاوتهای فردی، میتواند نتایج متفاوتی را در پی داشته باشد. با توجه به مطالعه مروری در زمینه شبکههای اجتماعی به دلیل تنوع و جدید بودن، مطالعات ضعیف، کمبود منابع و تخصصی بودن، ضروری می باشد.
کلمات کلیدی: شبکههای اجتماعی، مهارتهای اجتماعی، فضای مجازی