مروری بر رفتارهای وندالیستی در روستاهای بخش ماهیدشت شهرستان کرمانشاه

مروری بر رفتارهای وندالیستی در روستاهای بخش ماهیدشت
شهرستان کرمانشاه
مجتبی نظری* ۱، علی مهرابی ۲
۱ – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.-۲ دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

چکیده
وندالیسم در جامعه به عنوان بخشی از رفتارهای نابهنجار همواره خسارتهای زیادی بر پیکره جامعه تحمیل میکند. این نوع رفتار به عنوان یک پدیده اجتماعی در اشکال و ابعاد مختلف گسترش بسیار یافته است به طوری که حتی نقاط روستایی به عنوان مکان تولیدو زیست از خسارتهای این پدیده در امان نیستند. این امر ضرورت بررسی این نوع رفتار را در بخش ماهیدشت که رفتارهای خرابکارانه در آن مشاهده میشود، نمایان میسازد تا بتوان از طریق برنامهریزی پیشگیرانه و یاکنترلی از میزان خسارتهای آن کاست.در این راستا مقاله حاضر به روش میدانی و اسنادی با هدف بررسی وندالیسم در بخش ماهیدشت انجام شده است. شیوهی گردآوری
داده ها استفاده از پرسشنامه و توزیع آن میان مسئولان ادارات و مردم بخش ماهیدشت بوده است. دادهها با وارد شدن به محیط نرمتحلیل شدهاند. نتایج تحقیق نشان میدهد، فعالیتهایی همچون سرقت کابلهای برق، Friedman از طریق آزمون SPSS افزاری شکستن و دزدیدن سطلهای زباله، شکستن شیشه اماکن عمومی به ترتیب دارای بیشترین فراوانی در بخش ماهیدشت هستند وفعالیتهایی نظیر تخریب پلهای عمومی، سرقت و مخدوش نمودن تابلوهای کنار جاده وچسباندن آگهیهای تبلیغی در محلهای غیرمجاز به ترتیب کمترین فراوانی را از این نظر داشتهاند.
کلمات کلیدی: وندالیسم، رفتارهای خرابکارانه، ماهیدشت، کرمانشاه