مراحل پژوهش کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی

مراحل پژوهش کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی
محمد قنبری طلب۱
-۱ دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی
چکیده
هدف از انجام هر پژوهشی افزایش دانش، معرفت و شناخت است. اما روش پژوهش کیفی به ایجاد و شکل گیری نوع خاصی ازدانش درباره جهان می پردازد که کاملا متفاوت از دانش و شناخت ایجاد شده از طریق سایر روش های پژوهش می باشد. هدف اولیه پژوهش کیفی افزایش درک و فهم ما از این موضوع است که جهان و پدیده های اجتماعی آن چگونه ساخته شده است. اینمفهوم که جهان ساخته شده است، به این معنا است که ما در دنیایی اجتماعی، شخصی و منطقی بسیار پیچیده زندگی می کنیم که می توان از دیدگاه های مختلف به آن نگریست، وقایع اجتماعی می توانند به صورت مختلف ساخته شوند. برای رسیدن به این هدف با یک مراحل انجام پژوهش کیفی را دانست و بر اساس آنها پژوهش خود را انجام داد. پژوهش کیفی با موضوع و مسئله ای آغاز می گردد که مبهم است بعد از بررسی پیشینه آن این مسئله به طور دقیق تر مطرح می گردد که به طرح سوالات و فرضیه سازی جهت می دهد و سپس حجم نمونه و روش نمونه گیری برای پاسخ دهی به سوال انجام می گیرد و از نمونه اطلاعات به روش های مختلف گردآوری می شود و سپس با تحلیل داده ها و اطلاعات به تبیین یافته ها می پردازند.
واژگان کلیدی: پژوهش کیفی، فرآیند، علوم تربیتی، روانشناسی