مبانی روانشناختی آموزش وپرورش در دوره متوسطه

مبانی روانشناختی آموزش وپرورش در دوره متوسطه فرزاد شاه بهرامی
– ۱ مدرس گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، مدیر آموزشگاه

چکیده
هدف از این بررسی واشکافی مبانی روان شناختی دوره متوسطه است. دوره ی متوسطه از دوره های مهم، حساس و موثر در زندگی فردی و اجتماعی آدمیست. دوره ایست که به سبب وضع زیستی، اجتماعی و روانی دانش آموزان آن با سایر دوره های تحصیلی مشترکات و ممیزاتی دارد و دارای طیف وسیعی است که دوران نوجوانی را دربر می گیرد و در انتهای طیف به دنیای جوانی می رسد. دردوره متوسطه ، قسمت اعظم استعدادهای اختصاصی نوجوانان و جوان بروز می کند، قدرت یادگیری آنان به حد اعلای خود میرسد، کنجکاوی آنان جهت معینی می یابد و مسائل جدید زندگی نظیر، انتخاب رشته، انتخاب حرفه و شغل، اداره خانواده و گرایش به
مرام و مسلک، ذهن آنان را به خود مشغول می دارد وبه مرحله ادراک ارزش های اجتماعی، اقتصادی و معنوی می رسند؛ از این رواین دوره در نظام های تعلیم و تربیت کشورهای مختلف جهان اهمیت زیادی دارد. دوره متوسطه از لحاظ مبانی فلسفی، زیستی، روانیو اجتماعی دوره بسیار مهمی است. دوره ای که آموزش عمومی را به آموزش عالی پیوند می دهد و گروه کثیری را برای ورود بهجامعه و بازار کار مهیا می کند؛ از این رو هر نوع نارسایی و خلل در این دوره مستقیما بر عملکرد و کیفیت هر دو حلقه آموزش،عمومی و عالی، تاثیر بسزائی خواهد داشت.
کلمات کلیدی: دوره متوسطه، مبانی روانشناختی، آموزش و پرورش.