لیست پرسشنامه های مدیریت سازمانی

پرسشنامه های جدید مرداد ۹۵ با موضوع مدیریت سازمانی

این پرسشنامه ها در حال آماده شدن برای آپلود در سایت می باشند در صورت نیاز  به شماره ۰۹۳۷۴۴۱۵۴۵۴ پیامک زده و درخواست نمایید تا در همان لحظه به سایت اضافه شوند .

 

برنامه ریزی عمل

ابراز وجود

مدیریت تغییر-افراد

مدیریت تغییر-سازمان ها

مهارتهای مربیگیری

سبک ارتباطات

مدیریت تضاد

سبک مشاوره

خلاقیت

مشتری محوری-افراد

مشتری محوری-سازمان ها

رضایت مشتری

واگذاری

نگرش کارکنان

توانمند سازی

ارزیابی آموزش

تسهیل گری

مهارتهای باز خورد

مهارتهای اعمال نفوذ

مهارتهای مصاحبه

سازمان یادگیرنده

سبک یادگیری

مهارتهای گوش کردن

صلاحیت های مدیریت

سبک مدیریت

مهارت های نشست

مهارتهای راهنمایی

انگیزش

مهارتهای مذاکره

فرهنگ سازمانی

مهارتهای ارزیابی عملکرد

سبک ارزیابی عملکرد

سبک ارائه (سخنرانی)

مدیریت پروژه

سوال پردازی

استخدام و گزینش

گزارش نویسی

مهارتهای فروش

هدف گذاری

مدیریت استرس

رفتارگروهی

اثربخشی تیم

مرورتیمی

خودارزیابی تیمی

مهارتهای تلفن

مدیریت زمان

بازخورد به مربی

ارتباطات مکتوب

ابراز وجود

مدیریت مسیر زندگی

مدیریت تغییر

مهارتهای مدیریت

سبک مربیگری

مهارتهای ارتباطی

مهارتهای مشاوره

پیشرفت مستمر

خدمات به مشتریان

واگذاری

موقعیت های دشوار

تنوع

تجارت الکترونیک

هوش عاطفی

نوآوری

خدمات به مشتری(درون سازمانی)

کار بین تیمی

مدیریت اطلاعات

رفتارهای رهبری

سبک رهبری

چپ مغزی و راست مغزی

مهارت های مدیریت

انگیزش

برنامه ریزی عصبی-زبانی :ترجیحات ویژه حسی

بررسی فرهنگ سازمانی

چک لیست فرهنگ سازمانی

شناسایی فرهنگ سازمانی

مهارتهای سازمانی

شراکت

مدیریت عملکرد

برنامه پیشرفت شخصی

تاثیر شخصی ومهارتهای اعمال نفوذ

حل مسئله وتصمیم گیری

مدیریت پروژه

قدردانی و پاداش دهی

اعتماد به نفس

مدیریت استرس

شکل گیری گروه

رهبری تیم

فرایندهای گروه

مدیریت زمان

تحلیل نیازهای آموزشی

تحلیل تراکنشی

مهارتهای قابل انتقال

چشم انداز

ارزش ها

تعادل کار و زندگی