لیست پرسشنامه های روان شناسی سری۳

این پرسشنامه ها در سایت وجود دارند لطفا یک کلمه کلیدی از هر محصولی که نیاز دارید در قسمت جستجو بنویسید و اینتر بزنید .تلفن پاسخگویی ضروری ۰۹۳۷۴۴۱۵۴۵۴از ساعت۹ صبح تا ۹ شب
پرسشنامه تاثیر فرایند نوسازی بر فرهنگ پذیری جوانان

پرسشنامه تاثیر تکنولوژی صنعتی بر ذهنیت و رفتار اجتماعی کارگران

پرسشنامه عوامل جتماعی-اقتصادی موثر بر نظام ارزشی دانش آموزان دوره متوسطه در مقایسه والدین انها

پرسشنامه سما (سنجش میزان افسردگی)

پرسشنامه مقیاس انگاره پردازی خودکشی ماخ

پرسشنامه مقیاس خوشکامی اسنیت – همیلتون

پرسشنامه مقیاس درجه بندی کمی اضطراب همیلتون

پرسشنامه مقیاس ناامیدی بک

پرسشنامه مقیاس های همیلتون برای درجه بندی کمی میزان افسردگی و اضطراب

پرسشنامه مقیاسهای ناخوشکامی جسمی (زیستی) و اجتماعی

پرسشنامه ناخوشکامی اجتماعی

پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک – راست گریمس

پرسشنامه جامعه شناختی روابط اجتماعی خانوار های شهری

پرسشنامه عوامل موثر بر انطباق اجتماعی عشایر اسکان یافته با شیوه زندگی شهری

پرسشنامه مقایسه نظام ارزش های پسران وپدران وعوامل موثر بر آن

پرسشنامه تاثیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی دانش آموزان بر جهت گیری ارزشی آنها

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر نابسامانی فردی (ANOMIA) دربین سر پرستان خانوار

پرسشنامه سازگاری وسایل هنجاری با اهداف ارزشی در بین سر پرستان خانوار ها

پرسشنامه مقایسه تحلیلی ارزش خانواده .مدرسه وگروه همسالان از دیدگاه دانش آموزان پسر دبیرستان ها

پرسشنامه عوامل موثر بر ارتکاب جرم .مطالعه موردی

پرسشنامه تاثیر تلویزیون ماهواره ای و اثرات آن بر فرد و جامعه

پرسشنامه شخصیت خود شیفته

پرسشنامه آزمون برانگیختگی و کاهش ناهماهنگی شناختی

پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی

پرسشنامه باورهای دنیای عادلانه

پرسشنامه دلبستگی مکان

پرسشنامه سنجش رغبت جان هالند

پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی

پرسشنامه مجموعه شخصیت جامعه پسند

پرسشنامه هویت اجتماعی

پرسشنامه سنخ نمای مایرز- بریگز

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان ودختران آسیب دیده ودر معرض آسیب مراکز بازپروری بهزیستی

پرسشنامه چگونگی وعلل انحراف اجتماعی دختران وزنان جوان(۱۳تا ۲۸ ساله)

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان وجوانان

پرسشنامه عوامل اجتماعی بزهکاری نوجوانان

پرسشنامه علل بزهکاری نوجوانان و توصیف وتبیین آن

پرسشنامه عوامل خانوادگی موثر بر بزهکاری نوجوانان

پرسشنامه شناخت وضعیت ومشخصات مجرمین محبوس درزندانها وتبیین عوامل موثر بر ارتکاب جرم آنان

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر خودکشی

پرسشنامه علل وعوامل موثر بر اقدام به خودکشی زنان

پرسشنامه خودکشی وعوامل موثر بر آن

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر هنجار شکنی دانش آموزان پسر

پرسشنامه انحراف اجتماعی:هنجار شکنی در میان دآنش آموزان دبیرستانهای پسرانه

پرسشنامه نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان و عوامل اجتماعی موثر بر آن

پرسشنامه عوامل موثر بر هویت اجتماعی زنان

پرسشنامه عوامل موثر بر نگرش دانشجویان نسبت به هویت ملی

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر نگرش جوانان نسبت به تحصیلات دانشگاهی

پرسشنامه گرایش دانشجویان به مهاجرت از کشور

پرسشنامه جامعه شناختی پارامتر های ذهنی- فرهنگی زمینه ساز توسعه

پرسشنامه عوامل خانوادگی موثر بر نگرش دختران نسبت به ایفای نقش خود

پرسشنامه میزان نوگرایی(مدرنیته)دربین مدیران کارگاه های کوچک تولیدی وعوامل موثر بر آن

پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش جوانان به خرده فرهنگ مذهبی وضد فرهنگ ها(رپ -هوی متال)

پرسشنامه عوامل موثر بذ نگرش دانشجویان به عدالت وآزادی

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر نیازهای جوانان

فردگرایی(دربین جوانان در حال تحصیل)

پرسشنامه قشر اجتماعی وگرایش به عدالت وآزادی

پرسشنامه بررسی رضایتمندی اززندگی بعد از مهاجرت در میان گروهی از مهاجرین

پرسشنامه رضایت اجتماعی وعوامل موثر بر آن

پرسشنامه میزان رضایت مردم از سازمان های اداریوعوامل موثر بر آن

پرسشنامه عوامل موثر بر رضایتمندی بیماران از سرویسدهی (درمان)

پرسشنامه پیوند رابطه اجتماعی ومیزان رضایتمندی

پرسشنامه میزان احساس خوشبختی سر پرستان خانوار ها

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر خواد پنداری وعملکرد تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت از شغل (دربین معلمان راهنمایی تحصیلی و دبیرستانها)

پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت شغلی زنان شاغل

پرسشنامه اثرات اجتماعی – سیاسی نمازجمعه

پرسشنامه بیگانگی اجتماعی در میان دانش آموزان

پرسشنامه میزان از خود بیگانگی دانش آموزان وعوامل موثر بر آن

پرسشنامه وسواس فکری – عملی مادزلیmoci

پرسشنامه مقیاس وسواس فکری – عملی ییل براون

پرسشنامه مقیاس تأثیر اختلال وسواس فکری – عملی گزارش کودک و نوجوان

پرسشنامه احترام به نفس کودکان

پرسشنامه تأییدجویی کودکان

پرسشنامه خودپنداری کودکان

پرسشنامه خودپنداری بک

پرسشنامه مقیاس تیک حرکتی – صوتی هاپکینز

پرسشنامه بررسی مقیاس ارزیابی تیک حرکتی ، وسواس فکری – عملی و تیک صوتی

پرسشنامه مقیاس کلی سنجش شدت تیک ییل

پرسشنامه روشهای انطباق و سازگاری

پرسشنامه سازگاری برای دانش آموزان دبیرستانی

پرسشنامه وارسی اختلالات رفتاری کودکان- فرم گزارش والدین پیرامون کودکان و نوجوانان۱۸-۴

پرسشنامه وارسی اختلالات رفتاری کودکان – فرم گزارش معلمین برای دانش آموزان ۱۸-۵ سال

پرسشنامه وارسی اختلالات رفتاری کودکان- فرم خودگزارشی نوجوانان ۱۸-۱۱ سال

پرسشنامه توانایی و مشکلات – فرم گزارش والدین کودکان ۴-۳ سال

پرسشنامه توانایی و مشکلات – فرم گزارش معلمین کودکان ۴ – ۳ سال

پرسشنامه توانایی و مشکلات – فرم گزارش والدین و نوجوانان ۱۶-۴ سال

پرسشنامه توانایی و مشکلات – فرم گزارش معلمین کودکان و نوجوانان ۱۶ – ۴ سال

پرسشنامه توانایی و مشکلات – فرم خودسنجی نوجوانان ۱۶-۱۱ سال

پرسشنامه توانایی و مشکلات – فرم گزارش والدین کودکان ۴-۳ سال (پیگیری)

پرسشنامه توانایی و مشکلات – فرم گزارش معلمین کودکان ۴-۳ سال (پیگیری)

پرسشنامه توانایی و مشکلات – فرم گزارش والدین کودکان و نوجوانان ۱۶-۴ سال (پیگیری)

پرسشنامه توانایی و مشکلات- فرم گزارش معلمین کودکان و نوجوانان ۱۶-۴ سال (پیگیری)

پرسشنامه توانایی و مشکلات – فرم خودسنجی نوجوانان ۱۶ -۱۱ سال (پیگیری)

پرسشنامه فهرست وارسی نشانه تروما در کودکان

پرسشنامه فهرست وارسی نشانه تروما در کودکان – فرم A

پرسشنامه مقیاس خودگزارشی کودک آزاری

پرسشنامه سنجش اختلال استرس پس از رویداد آسیب زا در کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال – فرم گزارش والدین

پرسشنامه تأثیر رویداد آسیب زا بر کودکان ۱۶-۸ سال(تجدیدنظر شده)

پرسشنامه مقیاس علایم اختلال استرس پس از رویداد آسیب زا

پرسشنامه بررسی خدمات اجتماعی ارایه شده در مناطق حادثه دیده(زیزله و سایر بلایای طبیعی)

پرسشنامه بررسی خدمات بهداشت روان در مناطق زلزله زده (فرم فرد سالم مستقر در محل)

پرسشنامه بررسی خدمات بهداشت روان در مناطق زلزله زده (فرم همراه بیمار)

پرسشنامه نیازهای ادارک شده آسیب دیدگان زلزله از دیدگاه مردم

پرسشنامه چک لیست پرخاشگری

پرسشنامه چک لیست رفتاری اختلال سلوک برای کودک

این پرسشنامه ها در سایت وجود دارند لطفا یک کلمه کلیدی از هر محصولی که نیاز دارید در قسمت جستجو بنویسید و اینتر بزنید . تلفن پاسخگویی ضروری ۰۹۳۷۴۴۱۵۴۵۴از ساعت۹ صبح تا ۹ شب

طراحی و فروش پرسشنامه ها ،ابزارهاو آزمون های روان شناسی و رشته های وابسته