لیست پرسشنامه های روانشناسی سری 8

پرسشنامه هویت ملی و مذهبی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه اعتیاد
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه آزمون خوش بینی (جهت گیری زندگی)
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مهارتهای مذاکره
۶۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه منزلت اجتماعی معلمان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه بررسی میزان آشنائی معلمان ابتدائی با مهارتهای شغلی خود
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مدیریت زمان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سبک فرزندپروری
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه شیوه های فرزندپروری (محیط خانوادگی)
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه نظم جویی هیجان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر
۵۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر استفاده دبیران مدارس متوسطه شهر …از رسانه های آموزشی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سبک هویت
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سلامت معنوی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تعهد سازمانی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تأثیر رسانه ها بر هویت ملی جوانان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تجارب و عواطف آکسفورد – لیورپول
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه وضعیت مهاجرت قشر تحصیلکرده
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه آداب موفقیت
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه افسردگی بک (فرم بلند)
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عملیات مدیریت
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه ارزش
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه 13 سوالی افسردگی بک (فرم کوتاه)
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عنوان بررسی و اولویت بندی عوامل ایجاد فشار عصبی در مدیران
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه امنیت اجتماعی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه فعالیت فیزیکی
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سلامت عمومی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه طلاق
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه هویت مذهبی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه فعالیت ورزشی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه علل اعتیاد دانش آموزان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه هوش هیجانی شوت
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه ارزیابی استرس
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه ارزیابی مرکز کنترلی فرد
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه ارزیابی مسیر تلقی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه اثربخشی گروهی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه آشوب و شغل مدیران
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل مؤثر در اعتیاد مردان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه آزمون mmpi (فرم کوتاه)
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه بررسی تأثیر آموزش بر اگاهی و نگرش جوانان در خصوص اعتیاد به مواد مخدر
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه بررسی و شناسایی عوامل و موانع ایجاد نشاط در مدارس
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه بررسی موانع پذیرش زنان در پست های کارشناسی و مدیریت میانی در سازمان آموزش و پرورش
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه بررسی میزان اعتماد اجتماعی افراد بالای 20 سال به پلیس
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه بررسی پایگاه اجتماعی اقتصادی معلولین
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه بهبود تیم
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه درگیری شغلی ( مشارکت کاری )
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه انتظار
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه انتظار از شغل
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت(58 سوالی)
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت(30 سوالی)
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه فرهنگ کلاس
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه فرهنگ سازمانی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه غنی سازی شغل
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه قدرت حرفه ای
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه قدرت ریسک
۵۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه قدرتمندسازی دیگران
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه هدفگذاری
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه حل مسئله
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه حل تضاد
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه جامعه پذیری
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه جو سازمانی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه جمله های ناتمام راتر
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه جمله های ناتمام ساکس
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه کارآفرینی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه کار گروهی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه خلاقیت
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه خویشتن شناسی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه خودشناسی
۵۰,۰۰۰ ریال
LCPپرسشنامه
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مفهوم خویشتن بک
۵۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مفروضات ارزیابی عملکرد
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مفروضات مدیریتی
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مهارتهای ارتباطی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مهارتهای مذاکره
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه موانع انتخاب رشته های فنی و مهارتی از سوی دانش آموزان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه موانع استفاده دانش آموزان از خدمات مشاوره ای
۳۰,۰۰۰ ریال
مقیاس اضطراب شیهان
۳۰,۰۰۰ ریال
مقیاس عشق
۲۰,۰۰۰ ریال
مقیاس خودپنداره راجرز
۳۰,۰۰۰ ریال
مقیاس کنترل درونی – بیرونی راتر
۳۰,۰۰۰ ریال
مقیاس سنجش افکار خودکشی بک
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه میزان پیچیدگی ساختار سازمان
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه میزان سیاسی بودن فرد
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه میزان سیاسی بودن سازمان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مدیریت تضاد
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مدیریت زمان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه آزمون مکعب های کهس
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه موفقیت/ارتقاء
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه میزان تمرکز سازمانی
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه نگرش اقتضایی
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه نگرش های فرهنگی هافستد
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه نیاز
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه نیازها
۳۰,۰۰۰ ریال
آزمون زمینه یابی مداد كاغذي چند جوابي سنجش خلاقيت
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه ارزيابي خلاقيت دانش آموزان توسط معلمين
۱۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش نگرشهاي فرزند پروري والدين شابين
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه نیازهای ERG
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه آزمون نیازهای کارکنان
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه الگوهای رفتاری
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه پذیرش تغییر شغل
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه پیرو مؤثر
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه روابط متقابل شخصی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه رفتارهای پرخطر
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه رفتارهای سیاسی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه رهبری
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه رهبری در کلاس
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه راهبردهای مقابله ای
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه رسمی بودن سازمان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه رسمیت
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه رسمیت
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه رضایت شغلی
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه رضایت شغلی انریش
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش به کارگیری ارزشیابی مستمر در مدارس
۱۵,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش روشهای رایج تشویق در مدارس
۱۵,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش عوامل گرایش دانش آموزان به نماز
۱۵,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش عوامل مدرسه و خانواده بر افت تحصیلی
۱۵,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش عوامل موثر در مطالعه غیر درسی دانش آموزان
۱۵,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش فعالیت شوراهای دانش آموزی در مدارس
۱۵,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش فعالیت شورای معلمان در مدارس
۱۵,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش میزان آشنایی دانش آموز با دعاها
۱۵,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش میزان شادی دانش آموزان
۱۵,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش میزان کاربرد اینترنت در کتابخانه
۱۵,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش میزان و نوع استفاده از تلفن همراه
۱۵,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش میزان هنجارشکنی دانش آموزان
۱۵,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش نگرش به آسیبهای اجتماعی
۱۵,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش نگرش به انجمنهای علمی
۱۵,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقایسه وضعيت آموزشي و مديريتي مدارس دولتي
۱۵,۰۰۰ ریال
پرسشنامه بررسی وضعیت اشتغال زنان داری تحصیلات عالی جویای کار
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سبک مدیریت تعارض
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سبک رهبری
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سبک رهبری 2
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش بروکرات مداری
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش قدرت مداری
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش قدرت پست و مقام
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش کارآفرینی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش مرکز کنترلی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش میزان اعتیاد به رایانه
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه روابط رهبر – پیرو
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش روابط رهبر – پیرو
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش ساختار کار
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سرمایه اجتماعی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سازگاری
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سلسله مراتب نیازها
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه شادکامی آکسفورد
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه شخصیت
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه شخصیت گونه الف و ب
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه آزمون شخصیت آیزنک نوجوانان ایرانی
۵۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی NEO فرم کوتاه 60 ماده ای
۵۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه شناخت ارزشها
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه شناخت سازمان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه شناخت شخصیت
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه شناخت شغل
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه شناخت تیم کاری
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقیاس همدلی عاطفی
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقیاس طلاق عاطفی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه شناسایی ارتباطات
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه شیوه های فرزندپروری
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه شنود مؤثر
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه استرس(جان شرمربورن)
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه استرس (هلریجل و اسلوکوم و وودمن)
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه بررسی وضعیت و مشکلات اشتغال زنان جویای کار
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر معیارهای همسر گزینی در دانشجویان
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل جامعه شناختی خشونت شوهران علیه زنان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه طبقه اجتماعی خانواده و تاثیر آن بر روابط زن و شوهر
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل جامعه شناختی بالا رفتن سن ازدواج
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه علل و عوامل موثر در سپردن سالمندان به آسایشگاه
۵۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه موانع مشارکت اجتماعی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه انگیزه های روانی ، اجتماعی مشارکت دانشجویان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل مشارکت اجتماعی زنان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تشکل صنفی و مشارکت اجتماعی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مشارکت اجتماعی دانش آموزان در فعالیت های فوق برنامه
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه انسجام اجتماعی و مشارکت روستائیان
۵۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مشارکت فرهنگی دانشجویان
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر همکاری
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش انظباط اجتماعی با تاکید بر هنجارهای عام و ترافیک
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه بررسی میزان خطر پذیری دانشجویان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تعهد سازمانی
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تأثیر عوامل مدیریتی بر تخریب مراتع
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تعیین سبک رهبری
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تجربیات دوران کودکی موثر در افسردگی
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه طراحی شغل
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه توانایی شهودی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تضاد شغل
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه وضعیت دانشگاه علوم پزشکی
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه نیمکره راست مغز شما فعال‌تر است یا چپ؟
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه ناامیدی کودکان (کازدین و همکاران)
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه آزمون اضطراب کتل
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه آزمون تورنس
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه بررسی دانش و نگرش در مورد اعتیاد و مصرف مواد مخدر
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تست میزان شجاعت
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تست چقدر عاشق همسر خود هستید
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه شناخت شخصيت
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه ابعاد موفقیت
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه میزان خشونت علیه زنان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه آزمون تعیین میزان هیجان خواهی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه هویت من
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه هویت مذهبی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه نظر خواهي از سرگروههاي آموزشي و دبيران زبان انگليسي در رابطه با كتاب زبان انگليسي دوره پيش دانشگاهي
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه نشاط
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه بررسی عوامل موثربراستقرارنظام مالیات برارزش افزوده درزنجیره نهایی توزیع
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقیاس همدلی عاطفی
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقیاس های سلامت ذهن
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقیاس طلاق عاطفی
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقياس رهبری در ورزش
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقایسه مشارکت اجتماعی زنان و مردان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مشارکت و انطباق پذيری سازمانی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مسئولیت پذیری دانش آموزان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مديريت ريسک در استاديوم های فوتبال
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مديريت تضاد رابينز
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مدل تعالی الماس
۵۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه محيط گروهی در ورزش
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر جذب سپرده ها در بانك
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر افزایش پدیده طلاق
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه شیوه یادگیری
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش نگرش به آسیبهای اجتماعی
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش میزان عادت به مطالعه دانش آموزان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش میزان شادی دانش آموزان دوره راهنمایی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش میزان رضایتمندی همکاران از عملکرد آب و فاضلاب
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش ميزان رضايت شغلی کارکنان نهاد های تربيت بدنی و ورزشی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش میزان تمایل به حجاب
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش میزان آگاهی مربیان از حواس کودکان
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش مهارتهای زندگی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش مهارتهای تدریس معلمان
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش مشارکت؛ سرمایه؛ اعتماد؛ حمایت
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مشارکت اجتماعی دانش آموزان در فعالیتهای فوق برنمه
۵۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش عوامل موثر بر بروز معضلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش عوامل مدرسه و خانواده بر افت تحصیلی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش عوامل جذب دانش آموزان به نمازجماعت
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقیاس افسردگی دانشجویان USDI
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه ارزيابی ايمنی اماکن ورزشی سرپوشيده
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه ارزيابي رفتاري راتر مخصوص كودكان و والدین
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه ارزیابی سلامت روان كودكان و نوجوانان 6 تا 14 ساله ( (CSI- 4 براساس ( DSM-IV)
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه استقلال و وابستگی شخصیتی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپيل برگر STAI
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه اولويت بندی معيار های ارزيابی تربيت بدنی دانشگاه ها از ديدگاه مديران
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه بررسی عوامل انگيزشی و بهداشتی دبيران تربيت بدنی بر اساس نظريه هرزبرگ
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه بررسی میزان استفاده از اینترنت و عوامل مرتبط با آن ، در بین دانشجویان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه خود ارزيابي سواد ديجيتالي
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تاثیر تبلیغ بر فروش کالا
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تاثیر تصاویر و رنگ در یادگیری دانش آموزان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تست ابراز وجود ASA
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تعارض بین فردی کارمند
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تعهد سازمانی
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تعین سبک مدیریت
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تعيين عوامل اصلی موثر در گرايش به ورزش همگانی و قهرمانی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه خشونت علیه زنان
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه رشد پديده اعتياد به مواد مخدر
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه رضایت از اشتغال جانبازان
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سبک های دلبستگی
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سطح آمادگی زيردستان مديران تربيت بدنی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش آموزشهای ضمن خدمت
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش بوروكرات مداري
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش بهداشت فردی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی معلمان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش تمایل به ورزش
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش جایگاه تربیت بدنی در دوره ابتدایی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش سبک مشهور تصميم گيری
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه بلوغ اجتماعی وایلند
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش علاقه به موسیقی سنتی
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه موانع استفاده از امکانات کارگاهی، آزمایشگاهی، فناوری اطلاعات و روش های توانمندسازی دبیران
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش باورهای دینی
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش عوامل موثر در یادگیری
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش میزان مدگرایی دانش آموزان
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش میزان مطالعه معلمان
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش وضعیت بهداشت مدارس
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه اضطراب و انگيزه پيشرفت هرمنس
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه کیفیت زندگی
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مشاوره و خود کار آمدی
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه آسیب شناسی دوره های آموزش ضمن خدمت فرهنگیان
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه بیش فعالی و بی توجهی به کودکان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه اختلال بیش فعالی بی توجهی گلدبرگ
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه CBCL آخن باخن
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه خودسنجی اختلال کمبود توجه و بیش فعالی نوجوانان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه دروگاتیس ، لیپمن و کوری
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه شخصیتی آیزنک (بزرگسالان)
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه آزمون شخصیتی کرنل
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه آزمون شخصیتی ادوارد
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه آزمون قضاوت اخلاقیMJT
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه اختلالات شخصیت محور
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه افسردگی کودکان فرم دیگران (تیشر و لانگ)
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه بررسی نیازهای نوجوانان مقیم در شبانه روزی ها
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه بررسی وضعیت روانی – اجتماعی کودکان در سنین دبستان
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه چک ليست بهداشت رواني
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه احساس غربت
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه احساسات و افکار کودکان( ماريا کواس)
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه اختلال بیش فعالی بی توجهی گلدبرگ
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه ارتباط با مدرسه
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه کاربرد آی تی در آموزش و پرورش
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه پرخاشگری کودک 11-7 ساله در مدرسه
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه جو سازمانی هالپین کرافت
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه جهاد اقتصادي
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه چند محوري باليني ميلونMCMI-II
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه چند محوري شخصيتي مينه سوتاMMPI
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه خوداثرمندي كودكان و نوجوانان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه خودكارآمدي كودكان در روابط بين فردي با همسالان(CSPIS)
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه درونگرايي – برونگرايي
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه رابطه والدين و فرزندان (فرم مربوط به فرزند)
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه رابطه والدين و فرزندان ( فرم مربوط به مادر)
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه طرح رفتاري B و A بورتنز
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه علايم مرضي كودكان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه کفایت شخصی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه کودک آزاری و بی توجهی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقبوليت اجتماعي كودكان دبستاني
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقیاس خودسنجیADHD بزرگسالان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سابقه علايم اختلال بيش فعالي كم توجهي در كودكي CSI
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه افسردگی کودکانCDS
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقياس احساس خودكفايي كودكان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقياس پيش بيني تشخيصdps نسخه والدین
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقياس پيش‌بين تشخيص لوکاس، گرين والد، ماتوو، سوليمن و فيشر
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقیاس تنهایی کودکان
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقياس خلق و خوي مالهوترا(MTS)
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقياس درجه بندي تعامل اجتماعي از ديدگاه معلم
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقياس درجه بندي مشكلات رفتاري كانرز (نمره گذاری والدین)
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقياس درجه‌بندی مشکلات رفتاری کانرز نمره گذاری معلمينCPRS
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقياس درجه بندي مشكلات رفتاري كانرز نمره گذاری مربی
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقياس رتبه بندی تشخيص کمبود توجه
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقياس نااميدي براي كودكان توسط مربي
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه نااميدي كودكان كازدين و همكاران
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مشارکت فرهنگی دانشجویان
۵۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر همکاری
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه میزان انضباط اجتماعی مردم
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه میزان خطر پذیری در بین دانشجویان وعوامل موثر بر ان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تاثیر فرایند نوسازی بر فرهنگ پذیری جوانان
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تاثیر تکنولوژی صنعتی بر ذهنیت و رفتار اجتماعی کارگران
۷۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل جتماعی-اقتصادی موثر بر نظام ارزشی دانش آموزان دوره متوسطه در مقایسه والدین انها
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سما (سنجش میزان افسردگی)
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقیاس انگاره پردازی خودکشی ماخ
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقیاس خوشکامی اسنیت – همیلتون
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقیاس درجه بندی کمی اضطراب همیلتون
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقیاس ناامیدی بک
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقیاس های همیلتون برای درجه بندی کمی میزان افسردگی و اضطراب
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقیاسهای ناخوشکامی جسمی (زیستی) و اجتماعی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه ناخوشکامی اجتماعی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک – راست گریمس
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه جامعه شناختی روابط اجتماعی خانوار های شهری
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر انطباق اجتاعی عشایر اسکان یافته با شیوه زندگی شهری
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقایسه نظام ارزش های پسران وپدران وعوامل موثر بر آن
۵۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تاثیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی دانش آموزان بر جهت گیری ارزشی آنها
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر نابسامانی فردی (ANOMIA) دربین سر پرستان خانوار
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سازگاری وسایل هنجاری با اهداف ارزشی در بین سر پرستان خانوار ها
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقایسه تحلیلی ارزش خانواده .مدرسه وگروه همسالان از دیدگاه دانش آموزان پسر دبیرستان ها
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر ارتکاب جرم .مطالعه موردی
۵۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تاثیر تلویزیون ماهواره ای و اثرات آن بر فرد و جامعه
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه شخصیت خود شیفته
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه آزمون برانگیختگی و کاهش ناهماهنگی شناختی
۳,۵۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه باورهای دنیای عادلانه
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه دلبستگی مکان
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش رغبت جان هالند
۵۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مجموعه شخصیت جامعه پسند
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه هویت اجتماعی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنخ نمای مایرز- بریگز
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان ودختران آسیب دیده ودر معرض آسیب مراکز بازپروری بهزیستی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه چگونگی وعلل انحراف اجتماعی دختران وزنان جوان(13تا 28 ساله)
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان وجوانان
۵۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل اجتماعی بزهکاری نوجوانان
۵,۰۰۰ ریال
پرسشنامه علل بزهکاری نوجوانان و توصیف وتبیین آن
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل خانوادگی موثر بر بزهکاری نوجوانان
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه شناخت وضعیت ومشخصات مجرمین محبوس درزندانها وتبیین عوامل موثر بر ارتکاب جرم آنان
۷۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر خودکشی
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه علل وعوامل موثر بر اقدام به خودکشی زنان
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه خودکشی وعوامل موثر بر آن
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر هنجار شکنی دانش آموزان پسر
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه انحراف اجتماعی:هنجار شکنی در میان دآنش آموزان دبیرستانهای پسرانه
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان و عوامل اجتماعی موثر بر آن
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر هویت اجتماعی زنان
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر نگرش دانشجویان نسبت به هویت ملی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر نگرش جوانان نسبت به تحصیلات دانشگاهی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه گرایش دانشجویان به مهاجرت از کشور
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه جامعه شناختی پارامتر های ذهنی- فرهنگی زمینه ساز توسعه
۹۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل خانوادگی موثر بر نگرش دختران نسبت به ایفای نقش خود
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه میزان نوگرایی(مدرنیته)دربین مدیران کارگاه های کوچک تولیدی وعوامل موثر بر آن
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش جوانان به خرده فرهنگ مذهبی وضد فرهنگ ها(رپ -هوی متال)
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بذ نگرش دانشجویان به عدالت وآزادی
۵۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر نیازهای جوانان
۳۰,۰۰۰ ریال
فردگرایی(دربین جوانان در حال تحصیل)
۶۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه قشر اجتماعی وگرایش به عدالت وآزادی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه بررسی رضایتمندی اززندگی بعد از مهاجرت در میان گروهی از مهاجرین
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه رضایت اجتماعی وعوامل موثر بر آن
۶۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه میزان رضایت مردم از سازمان های اداریوعوامل موثر بر آن
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر رضایتمندی بیماران از سرویسدهی (درمان)
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه پیوند رابطه اجتماعی ومیزان رضایتمندی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه میزان احساس خوشبختی سر پرستان خانوار ها
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر خواد پنداری وعملکرد تحصیلی دانش آموزان
۹۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت از شغل (دربین معلمان راهنمایی تحصیلی و دبیرستانها)
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت شغلی زنان شاغل
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه اثرات اجتماعی – سیاسی نمازجمعه
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه بیگانگی اجتماعی در میان دانش آموزان
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه میزان از خود بیگانگی دانش آموزان وعوامل موثر بر آن
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه وسواس فکری – عملی مادزلیmoci
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقیاس وسواس فکری – عملی ییل براون
۵۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقیاس تأثیر اختلال وسواس فکری – عملی گزارش کودک و نوجوان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه احترام به نفس کودکان
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تأییدجویی کودکان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه خودپنداری کودکان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه خودپنداری بک
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقیاس تیک حرکتی – صوتی هاپکینز
۱۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه بررسی مقیاس ارزیابی تیک حرکتی ، وسواس فکری – عملی و تیک صوتی
۱۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقیاس کلی سنجش شدت تیک ییل
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه روشهای انطباق و سازگاری
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سازگاری برای دانش آموزان دبیرستانی
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه وارسی اختلالات رفتاری کودکان- فرم گزارش والدین پیرامون کودکان و نوجوانان18-4
۸۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه وارسی اختلالات رفتاری کودکان – فرم گزارش معلمین برای دانش آموزان 18-5 سال
۷۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه وارسی اختلالات رفتاری کودکان- فرم خودگزارشی نوجوانان 18-11 سال
۸۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه توانایی و مشکلات – فرم گزارش والدین کودکان 4-3 سال
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه توانایی و مشکلات – فرم گزارش معلمین کودکان 4 – 3 سال
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه توانایی و مشکلات – فرم گزارش والدین و نوجوانان 16-4 سال
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه توانایی و مشکلات – فرم گزارش معلمین کودکان و نوجوانان 16 – 4 سال
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه توانایی و مشکلات – فرم خودسنجی نوجوانان 16-11 سال
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه توانایی و مشکلات – فرم گزارش والدین کودکان 4-3 سال (پیگیری)
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه توانایی و مشکلات – فرم گزارش معلمین کودکان 4-3 سال (پیگیری)
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه توانایی و مشکلات – فرم گزارش والدین کودکان و نوجوانان 16-4 سال (پیگیری)
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه توانایی و مشکلات- فرم گزارش معلمین کودکان و نوجوانان 16-4 سال (پیگیری)
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه توانایی و مشکلات – فرم خودسنجی نوجوانان 16 -11 سال (پیگیری)
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه فهرست وارسی نشانه تروما در کودکان
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه فهرست وارسی نشانه تروما در کودکان – فرم A
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقیاس خودگزارشی کودک آزاری
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه سنجش اختلال استرس پس از رویداد آسیب زا در کودکان و نوجوانان زیر 15 سال – فرم گزارش والدین
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تأثیر رویداد آسیب زا بر کودکان 16-8 سال(تجدیدنظر شده)
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقیاس علایم اختلال استرس پس از رویداد آسیب زا
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه بررسی خدمات اجتماعی ارایه شده در مناطق حادثه دیده(زیزله و سایر بلایای طبیعی)
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه بررسی خدمات بهداشت روان در مناطق زلزله زده (فرم فرد سالم مستقر در محل)
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه بررسی خدمات بهداشت روان در مناطق زلزله زده (فرم همراه بیمار)
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه نیازهای ادارک شده آسیب دیدگان زلزله از دیدگاه مردم
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه چک لیست پرخاشگری
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه چک لیست رفتاری اختلال سلوک برای کودک
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل اجتماعی بیماری های روانی (افسردگی)
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه برخی موانع فرهنگی توسعه اقتصادی
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه فرهنگ جوانان وقشر بندی:رابطه قشر بندی وپایگاه اجتماعی با سلیقه موسیقیایی جوانان
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تقدیر گرایی وعوامل تاریخی . اجتماعی . سیاسی . فرهنگی و اقتصادی موثر بر آن
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه جامعه شناختی تصویر زن در ایران
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه اثرات اجتماعی بازی های کامپیوتری بر دانش آموزان
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تاثیر عوامل اجتماعی (خانواده -گروه همسالان ودر ملائ عام و منظر عام بودن)بر نحوه پوشش دختران
۸۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر چگونگیگذراندن کارمندان بانک
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه شیوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه چگونگی گذراندناوقات فراغت دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه چگونگی گذراندن اوقات فراغت کارکنان اداره
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل تاریخی ساختی موثر بر رشد واسطه گری
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه خرده فرهنگ دهقانی در مناطق روستایی
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر وفاق اجتماعی با تاکید بر جامعه پذیری وقشر اجتماعی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه جنبش دانشجویی در دو دهه اخیر
۶۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر مشارکت سیاسی جوانان
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه انگیزه های مهاجرت و عشایر
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تفاوت رفتار بیماری در کارکنان زن ومرد
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر میزان اگاهی تاریخی نوجوانان
۷۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه اموزش وامید به تحرک اجتماعی
۶۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه ساختار شغلی وتحرک اجتماعی
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه انتظارات فرزندان از پدر
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه وضعیت ومشکلات اشتغال زنان دارای تحصیلات عالی جویای کار
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه پیامد های اشتغال برای زنان شاغل وفرزندان انها
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر خشونت شوهران علیه به زنان در خانواده ها
۵۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه وضعیت خشونت نسبت به زنان
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه نقش وجایگاه زن در خانواده درحال گذار در ایران
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه طبقه اجتماعی خانواده وتاثیر ان بر روابط اجتماعی زن وشوهر
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر همسر گزینی
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تغییر قدرت در خانواده
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه ساختار توزیع قدرت در خانواده ها
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل جامعه شناختی موثر بر بالارفتن سن ازدواج جوانان
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه پدیده های فرزند خواهی وارزش هاش مثبت ومنفی کودکان ببرای وادین
۱۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه موانع مشارکت اجتماعی
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه پایگاه اجتماعی وعوامل اموزشی بر میزان مشارکت دانش اموزان در فعالیت ها
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تشکیل صنفی ومشارکت اجنماعی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثربر مشارکت زنان روستایی در تشکل های اقتصادی اجتماعی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر میزا مشارکت دانش اموزان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مشارکت اجتماعی دانش اموزان درفعالیت های فوق بر نامه
۵۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تاثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان در فعالیت های عمرانی
۶۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر مشارکت فرهنگی دانشجویان
۵۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تاثیر تکنولوژی صنعتی بر ذهنیت ورفتار اجتماعی کارگران
۷۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه روابط اجتماعی خانوارهای شهری
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه روابط اجتماعی خانوار های شهری2
۱۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه درک عدالت در میان جوانان
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر میزان اعتماد دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی به اشغال کنندگان پایگاه های اجتماعی درون دانشکده علوم اجتماعی
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر خودپنداری وعملکرد تحصیلی دانش اموزان
۵۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مقایسه نظام ارزش هاسی پدران وپسران وعوامل موثر بران
۵۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه ساختار اولویت های ارزشی دانشجویان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه بررسی سلسله مراتب ارزشی پدران وپسران وعامل موثر بر ان
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تاثیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانش اموزان بر جهت گیری ارزشی انها
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تغییر ارزشی وویدئو پژوهشی مقایسه ای محدود در دو گروه از افراد ویدئو دار و فاقد ویدئو
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه علل افت تحصیلی دانشجویان
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه رابطه رشته تحصیلی فرزندان صاحبان مشاغل علمی -تخصصی بارشته تحصیلی خود انها
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تاثیر قشربندی اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تاثیرات منفی فقر در وضعیت تحصیلی دانش اموزان دختر سال های اول دبیرستان
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه رابطه بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی وعملکرد تحصیلیدانش اموزان سال چهارم
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی دانش اموزان مدارس غیر انتفاعی
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تاثیر قشر اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی بر پایه برخی متغیر های اقتصادی – اجتماعی وفرهنگی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه برخی عوامل اجتماعی وروانی موثر بر عملکرد تحصیلی دانش اموزان دبیرستانی
۴۰,۰۰۰ ریال
عوامل موثر بر انتخاب مدارس غیر انتفاعی توسط والدین بر اساس موقعیت اقتصادی واجتماعی خانواده ها
۵۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل اقتصادی -اجتماعی مرتبط با اگاهی سازمانی کارکنان اموزش وپرورش
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مطالعه تطبیقی اثرات روابط غیر رسمی کارکنان دانشگاه بر کارایی دانشگاه
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه اثر تشکل های صنفی درشکل گیری اخلاق حرفه ای رانندگان برون شهری
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر فعالیت های پژوهشی
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عملکرد گروه های برنامه ساز صدای جمهوری اسلامی ایران (بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران ومیزان عملکرد گروه های برنامه ساز)
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مدیران فرهنگی جهاد دانشگاهی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر کارایی دبیران در تدریس
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه میزان وجدان کار کارکنان سازمان جهاد سازندگی
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه نگرش کشاورزان به یکپارچه سازی اراضی
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر عام گرایی
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل اجتماعی -اقتصادی موثر بر خرابکاری به عنوان نوعی رفتار بزهکارانه (وندالیسم )دربین دانش اموزان دبیرستانها
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه ارتباط بین پیشینه اجتماعی -اقتصادی – حمایت اجتماعی – عزت نفس بامیزان افسردگی درمیان دانشجویان
۱۵,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی جوانان درفعالیت های سیاسی
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه مشارکت سیاسی وعوامل موثر بر ان (بانگاه جامعه شناختی)
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان
۵۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه برخی عوامل مرتبط با میزان اگاهی سیاسی معلمان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر فرهنگ سیاسی دانشجویان
۱۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تضاد خانوادگی زنان شاغل وعوامل موثر بر ان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر ساخت قدرت در خانواده
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر میزان مشارکت دانش اموزان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه جامعه شناختی عوامل موثر بر رضایتمندی شغلی
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل اجتماعی اقتصادی موثر بر بیگانگی زنان
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل اجتماعی – فرهنگی موثر بر انزوای اجتماعی جوانان 17-25 ساله
۵۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل اقتصادی – اجتماعی موثر بر پرخاشگری نوجوانان پسر دبیرستانی
۵۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر افسردگی دانشجویان
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل اجتماعی بیماری های روانی (افسردگی)
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه فرهنگ سیاسی دانشجویان کارشناسی ارشد
۶۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تاثیر طبقه اجتماعی بر فرهنگ سیاسی
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه گونه شناسی وتبیین فرهنگ سیاسی دانشجویان شاغل به تحصیل در ایران
۳۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تاثیرات اجتماعی خانواده ومدرسه بر اگاهی مذهبی دانش اموزان
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه رابطه طبقه بندی اجتماعی وگرایش های دینی مردم
۷۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه تحلیلی جامعه شناختی تغییرات اجتماعی اقلیت های دینی در ایران
۲۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه جامعه شناختی میزان تاثیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانشجویان بر نگرش دینی انها
۵۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل فرهنگی -اجتماعی موثر بر هویت مذهبی جوانان
۶۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه باورها ونگرش های دینی در ارباط با فرایند نوسازی
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه گرایش دینی دانشجویان روزانه ونقش یادگیری اجتماعی دران
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه دینداری جوانان وعوامل موثر بر ان
۴۰,۰۰۰ ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر حضور ومشارکت مردم در مساجد
۴۰,۰۰۰ ریال

طراحی و فروش پرسشنامه ها ،ابزارهاو آزمون های روان شناسی و رشته های وابسته