لیست پرسشنامه های روانشناسی سری 7

لطفا در صورت لزوم مبلغ پرسشنامه را از طريق درگاه اينترنتي اقتصاد نوين و يا به کارت شماره
6037991059786537 بانک ملي بنام رحمت رمضاني واريز و شماره پيگيري را به
kavoshisp@yahoo.com ارسال کنيد تا پرسشنامه ايميل شود

پرسشنامه وسواس فکری – عملی مادزلیmoci

پرسشنامه مقیاس وسواس فکری – عملی ییل براون

پرسشنامه مقیاس تأثیر اختلال وسواس فکری – عملی گزارش کودک و نوجوان

پرسشنامه احترام به نفس کودکان

پرسشنامه تأییدجویی کودکان

پرسشنامه خودپنداری کودکان

پرسشنامه خودپنداری بک

پرسشنامه مقیاس تیک حرکتی – صوتی هاپکینز

پرسشنامه بررسی مقیاس ارزیابی تیک حرکتی ، وسواس فکری – عملی و تیک صوتی

پرسشنامه مقیاس کلی سنجش شدت تیک ییل

پرسشنامه روشهای انطباق و سازگاری

پرسشنامه سازگاری برای دانش آموزان دبیرستانی

پرسشنامه وارسی اختلالات رفتاری کودکان- فرم گزارش والدین پیرامون کودکان و نوجوانان18-4

پرسشنامه وارسی اختلالات رفتاری کودکان – فرم گزارش معلمین برای دانش آموزان 18-5 سال

پرسشنامه وارسی اختلالات رفتاری کودکان- فرم خودگزارشی نوجوانان 18-11 سال

پرسشنامه توانایی و مشکلات – فرم گزارش والدین کودکان 4-3 سال

پرسشنامه توانایی و مشکلات – فرم گزارش معلمین کودکان 4 – 3 سال

پرسشنامه توانایی و مشکلات – فرم گزارش والدین و نوجوانان 16-4 سال

پرسشنامه توانایی و مشکلات – فرم گزارش معلمین کودکان و نوجوانان 16 – 4 سال

پرسشنامه توانایی و مشکلات – فرم خودسنجی نوجوانان 16-11 سال

پرسشنامه توانایی و مشکلات – فرم گزارش والدین کودکان 4-3 سال (پیگیری)

پرسشنامه توانایی و مشکلات – فرم گزارش معلمین کودکان 4-3 سال (پیگیری)

پرسشنامه توانایی و مشکلات – فرم گزارش والدین کودکان و نوجوانان 16-4 سال (پیگیری)

پرسشنامه توانایی و مشکلات- فرم گزارش معلمین کودکان و نوجوانان 16-4 سال (پیگیری)

پرسشنامه توانایی و مشکلات – فرم خودسنجی نوجوانان 16 -11 سال (پیگیری)

پرسشنامه فهرست وارسی نشانه تروما در کودکان

پرسشنامه فهرست وارسی نشانه تروما در کودکان – فرم A

پرسشنامه مقیاس خودگزارشی کودک آزاری

پرسشنامه سنجش اختلال استرس پس از رویداد آسیب زا در کودکان و نوجوانان زیر 15 سال – فرم گزارش والدین

پرسشنامه تأثیر رویداد آسیب زا بر کودکان 16-8 سال(تجدیدنظر شده)

پرسشنامه مقیاس علایم اختلال استرس پس از رویداد آسیب زا

پرسشنامه بررسی خدمات اجتماعی ارایه شده در مناطق حادثه دیده(زیزله و سایر بلایای طبیعی)

پرسشنامه بررسی خدمات بهداشت روان در مناطق زلزله زده (فرم فرد سالم مستقر در محل)

پرسشنامه بررسی خدمات بهداشت روان در مناطق زلزله زده (فرم همراه بیمار)

پرسشنامه نیازهای ادارک شده آسیب دیدگان زلزله از دیدگاه مردم

پرسشنامه چک لیست پرخاشگری

پرسشنامه چک لیست رفتاری اختلال سلوک برای کودک

پرسشنامه عوامل اجتماعی بیماری های روانی (افسردگی)

پرسشنامه برخی موانع فرهنگی توسعه اقتصادی

پرسشنامه فرهنگ جوانان وقشر بندی:رابطه قشر بندی وپایگاه اجتماعی با سلیقه موسیقیایی جوانان

پرسشنامه تقدیر گرایی وعوامل تاریخی . اجتماعی . سیاسی . فرهنگی و اقتصادی موثر بر آن

پرسشنامه جامعه شناختی تصویر زن در ایران

پرسشنامه اثرات اجتماعی بازی های کامپیوتری بر دانش آموزان

پرسشنامه تاثیر عوامل اجتماعی (خانواده -گروه همسالان ودر ملائ عام و منظر عام بودن)بر نحوه پوشش دختران

پرسشنامه عوامل موثر بر چگونگیگذراندن کارمندان بانک

پرسشنامه شیوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان

پرسشنامه چگونگی گذراندناوقات فراغت دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد

پرسشنامه چگونگی گذراندن اوقات فراغت کارکنان اداره

پرسشنامه عوامل تاریخی ساختی موثر بر رشد واسطه گری

پرسشنامه خرده فرهنگ دهقانی در مناطق روستایی

پرسشنامه عوامل موثر بر وفاق اجتماعی با تاکید بر جامعه پذیری وقشر اجتماعی

پرسشنامه جنبش دانشجویی در دو دهه اخیر

پرسشنامه عوامل موثر بر مشارکت سیاسی جوانان

پرسشنامه انگیزه های مهاجرت و عشایر

پرسشنامه تفاوت رفتار بیماری در کارکنان زن ومرد

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر میزان اگاهی تاریخی نوجوانان

پرسشنامه اموزش وامید به تحرک اجتماعی

پرسشنامه ساختار شغلی وتحرک اجتماعی

پرسشنامه انتظارات فرزندان از پدر

پرسشنامه وضعیت ومشکلات اشتغال زنان دارای تحصیلات عالی جویای کار

پرسشنامه پیامد های اشتغال برای زنان شاغل وفرزندان انها

پرسشنامه عوامل موثر بر خشونت شوهران علیه به زنان در خانواده ها

پرسشنامه وضعیت خشونت نسبت به زنان

پرسشنامه نقش وجایگاه زن در خانواده درحال گذار در ایران

پرسشنامه طبقه اجتماعی خانواده وتاثیر ان بر روابط اجتماعی زن وشوهر

پرسشنامه عوامل موثر بر همسر گزینی

پرسشنامه تغییر قدرت در خانواده

پرسشنامه ساختار توزیع قدرت در خانواده ها

پرسشنامه عوامل جامعه شناختی موثر بر بالارفتن سن ازدواج جوانان

پرسشنامه پدیده های فرزند خواهی وارزش هاش مثبت ومنفی کودکان ببرای وادین

پرسشنامه نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان

پرسشنامه موانع مشارکت اجتماعی

پرسشنامه پایگاه اجتماعی وعوامل اموزشی بر میزان مشارکت دانش اموزان در فعالیت ها

پرسشنامه تشکیل صنفی ومشارکت اجنماعی

پرسشنامه عوامل موثربر مشارکت زنان روستایی در تشکل های اقتصادی اجتماعی

پرسشنامه عوامل موثر بر میزا مشارکت دانش اموزان

پرسشنامه مشارکت اجتماعی دانش اموزان درفعالیت های فوق بر نامه

پرسشنامه تاثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان در فعالیت های عمرانی

طراحی و فروش پرسشنامه ها ،ابزارهاو آزمون های روان شناسی و رشته های وابسته