فرم کوتاه مقیاس نگرش جنسی

هدف این آزمون اندازه گیری نگرش های جنسی آسان گرا و محافظه کار است ودارای ۱۸ سوال وروش نمره گذاری میباشد که از پایایی وروایی برخوردار است.