عوامل موثر و راه های ارتقای منزلت اجتماعی معلمان

این پرسشنامه محقق ساخته است و به منظور بررسی راههای ارتقاِی منزلت اجتماعی معلمان طراحی شده است ۲۵ سوال ۵ گزینه ای برای راههای ارتقاِی منزلت اجتماعی معلمان و ۲۱ سوال نیز برای سنجش عوامل موثر بر ارتقاِی منزلت اجتماعی معلمان و ۱۴ سوال نیز برای سنجش ویژگی های فردی طراحی شده است . دارای پایایی در گویه های مختلف است . روایی آن نیز به تایید رسیده است . این پرسشنامه در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است .