عوامل موثر بر وفاق اجتماعی با تاکید بر جامعه پذیری

30,000.00 ریال – خرید
در این پرسشنامه به بررسی تاثیر متغیر های تحصیلات ، قشر اجتماعی ، فعالیت صنفی ، مجموعه ارتباطات اجتماعی را بر وفاق اجتماعی مورد سنجش قرار داده است . به صورت فایل jpg و ۴ صفحه می باشد . بعد از پرداخت موفق قابل دانلود است .