عوامل موثر بر آسیب های اجتماعی در ایران

عوامل موثر بر آسیب های اجتماعی در ایران
نویسنده اول : فتح ا… طیبی
کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی
چکیده
آسیب های اجتماعی مفهوم جدیدی است که از علوم زیستی گرفته شده وپدیده هایی واقعی- متغیر- قانونمند و قابل کنترل و پیشگیری اند. سیاست های اجتماعی هر جامعه ای روش های مختلفی را در برخورد با آسیب های اجتماعی پیشنهاد میکند آنچه در مورد آسیب های اجتماعی در ایران میتوان گفت این است که به وضعیت خاص سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه –آسیب های اجتماعی علاوه براین که مسئله ای اجتماعی شمرده میشوند بار ارزشی نیز دارند.یعنی یک آسیب که در یک جامعه با سیاست لیبرال فقط یک جرم محسوب میشود در ایران علاوه بر جرم بودن گناه به شمار میرود.این نگرش خاص به مسئله ی اجتماعی باعث میشود که مجرم یا منحرف بیشتراز آن که جامعه و روابط حاکم بر آن عامل انحراف خود بداند خودش راگناهکار می بیند و این میتواند آسیب فردی واجتماعی باشد.در این مقاله سعی بر آن
داریم ضمن تعریف آسیب شناسی اجتماعی به اهمیت وشیوه ی عمل به آن مورد بررسی قرارگیرد.همچنین انواع آسیب ها وعوامل موثربر آن و راهکارهای پیشنهادی از سوی محقق مورد ارزیابی قرار می گیرد.
کلمات کلیدی :آسیب شناسی اجتماعی ، جامعه ، انحراف ، جرم