عوامل خانوادگی مؤثر بر استرس تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

عوامل خانوادگی مؤثر بر استرس تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع
متوسطه
نویسنده: طاهره ملک پور ۱
دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه
چکیده
هدف این پژوهش بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر استرس تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رشت در سال تحصیلی ۴۹ ۴۹ است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و نمونه ی آماری ، ۹۶۹ دانش آموز – دختر مقطع متوسطه است که بر اساس جدول تعیین نمونه ی مورگان، به روش تصادفی انتخاب شدند و به پرسش نامه های استرس تحصیلی) ASQ ( و دلبستگی به والدین پاسخ دادند. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که بین عوامل خانوادگی و استرس تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه به طور معنی داری، رابطه ی مثبت وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش یک متغیر، متغیر دوم نیز افزایش می یابد.
واژگان کلیدی: استرس، استرس تحصیلی، خانواده ، دانش آموزان دختر، نوجوانی