عوامل اجتماعی موثر در رضایتمندی شغلی کارکنان وزارت نفت (ساختمان ستادی)

عوامل اجتماعی موثر در رضایتمندی شغلی کارکنان وزارت نفت(ساختمان ستادی)
ناصر قاسمی طلاوردی ، طهمورث شیری، رضاعلی محسنی
-۱ دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
-۲ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
-۳ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

چکیده
رضایت از شغل یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی و عاملی است که باعث می شود افزایش بهره وری و کارایی و نیز احساس رضایت فردی ایجاد گردد، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر در رضایت شغلی کارکنان وزارت نفت انجام شد.روش تحقیق حاضر پیمایش از نوع توصیفی و تبیینی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان زن و مرد شاغل در وزارت نفت ساختمان ستادی) تشکیل دادند، روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری احتمالی تصادفی ساده است و برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه با سوالات بسته می باشد. این پرسشنامه و (r= انگیزشی ( ۰٫۹۰ ،(r= اداری ( ۰٫۸۱ ،(r= دارای ۳ بخش است. نتایج نشان داد که بین رضایت شغلی و عوامل اقتصادی ( ۰٫۵۸ همبستگی وجود دارد و کارمندان وزارت نفت به طور کلی نسبت به حیطه های مختلف شغلی خود نسبتا ناراضی (r= رفاهی ( ۰٫۵۸ می باشند.
کلمات کلیدی: رضایت شغلی، کارمندان وزارت نفت، عوامل اجتماعی، همبستگی پیرسون، مقیاس لیکرت.