عوامل آموزشگاهی مؤثر بر استرس تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

عوامل آموزشگاهی مؤثر بر استرس تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع
متوسطه
نویسنده: طاهره ملک پور ۱
دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه
چکیده
هدف این پژوهش بررسی عوامل آموزشگاهی مؤثر بر استرس تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع تحصیلی متوسطه شهرستان رشت در سال تحصیلی ۴۹ ۴۹ است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و نمونه ی آماری – ۹۶۹ دانش آموز دختر مقطع متوسطه است که بر اساس جدول تعیین نمونه ی مورگان، به روش تصادفی انتخاب شدند و به ، پرسش نامه های استرس تحصیلی) ASQ ( و دلبستگی به کلاس پاسخ دادند. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که بین عوامل آموزشگاهی و استرس تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه با توجه به مقدار S )سطح معنی دار( به دست۰/ آمده) ۰۰۹ S= 0 می باشد، به طور معنی داری رابطه ی مثبت وجود دارد و با افزایش یک متغیر، متغیر دوم / ( که کوچکتر از ۰۱ افزایش می یابد.
واژگان کلیدی: استرس، استرس تحصیلی، دلبستگی به کلاس، دانش آموزان دختر، نوجوانی