عنوان مقاله: فرهنگ و هویت یابی فرهنگی در برنامه درسی مدارس

عنوانمقاله: فرهنگ و هویت یابی فرهنگی در برنامه درسی مدارس
پریسا بقائی پور ۱
دکترمحمد اکبرنژاد ۲
چکیده:
برنامه درسی مجموعه فرصت هایی برای یادگیری است؛ یکی از زمینه هایی که بر مفهوم یادگیری تأثیر میگذارد، پژوهش های مبتنی برهویت فرهنگی میباشد چرا که یکی از ابعاد مهم تعلیم و تربیت در هر جامعه ای تحقق اهداف فرهنگی آن است؛ تربیت شهروندی که بتواندضمن آگاهی از ارزش ها و میراث فرهنگی ملت خود، توانمندی لازم برای حفظ عوامل و عناصر و فرهنگ ملی را به دست آورده و همچنین بتواند به توسعه و گسترش آن نیز کمک کند، وگرنه حفظ فرهنگ ملی بدون تلاش برای افزودن بر آن به تنهایی نمی تواند موجبات رشد وپیشرفت جامعه را فراهم نماید)فلاحی، ۷۸۳۱:۶۷ (. به عبارتی آگاهی فرهنگی، توانمندی برای ارزیابی عوامل فرهنگی و ایجاد توانایی لازم برای توسعه فرهنگ از جمله مهمترین وظایف نظام تعلیم و تربیت شناخته شده است. در این مقاله ضمن پرداختن به مفهوم برنامه درسی، مفهوم فرهنگ، تأثر و رابطه آن، نظرات شخصیت ها، تفاوت مفهوم برنامه درسی از دید دانشمندان به ارائه نظریات و رویکردهای مهم در زمینه فرهنگ و تربیت فرهنگی، ارائه یک چارچوب پیشنهادی برای تربیت فرهنگی)فرهنگ اسلامی-ایرانی( پرداخته شده است که میتواند به عنوان راهنمای مناسبی برای تحلیل برنامه درسی و بخصوص محتوای کتب درسی نیز استفاده شود. موضوع مورد بررسی این مقاله، فرهنگ و هویت یابی فرهنگی در برنامه درسی مدارس میباشد که با روش کتابخانه ای و بررسی کتب و مقالات مرتبط با موضوع انجام گرفته است .
واژگان کلیدی ۳ یادگیری، برنامه درسی، فرهنگ، هویت فرهنگی، تعلیم و تربیت