علوم اعصاب شناختی و آموزش

علوم اعصاب شناختی و آموزش
دکتر کمال درّانی یاسمن علیزاده دکتر سعید رضایی
چکیده
علوم اعصاب شناختی بطور فزاینده ای وارد حوزه های مختلف علمی و فنی شده است و روز به روز براهمیت و جایگاه این علم نوپدید درعلومی دیگر افزوده میشود و تقریبا بیشتر از ۰۲ سال است که قویا معلوم شده است که پیوندی عمیق بین کارکردهای مغزی و آموزش وجود دارد و امروز تمامی شواهد مطالعاتی آنرا تأیید میکنند. مقاله حاضر با اهتمام به اهمیت علوم اعصاب شناختی با هدف نقش و جایگاه علوم اعصاب شناختی در علوم تربیتی و آموزش انجام شده است و با بررسی پیشینه مطالعات انجام شده سعی دارد ضمن برجسته کردن اهمیت این موضوع، نقاط تلاقی و تقویت این دو علوم را روشن سازد. تحقیق حاضر از حیث گردآوری اطلاعات و مطالب از نوع روش توصیفی و کتابخانه ای می باشد و به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. مقاله حاضر به بررسی نقش علوم اعصاب شناختی و آموزش
میپردازد.
واژه های کلیدی : علوم اعصاب شناختی، آموز