علل طلاق عاطفی در کشور

علل طلاق عاطفی در کشور
ندا استادیان
کارشناسی ارشد حقوق.دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت
چکیده:
خانواده بعنوان مهمترین نهاد موجود در جامعه همواره در طول تاریخ با آسیب های مختلفی مواجه بوده که مسئله ی طلاق بزرگترین معضل این نهاد اجتماعی محسوب میشود.طلاق درلغت جداشدن زن از مرد رهاشدن از قیدنکاح و رهایی از زناشویی است.طلاق واقعه نیست بلکه فرآیندی است که طی سال یا سالیان متمادی بین زن وشوهر شکل می گیرد وبا رسیدن به مرحله ی حاد ظاهر میشود.طلاق را میتوان از سه منظردینی واعتقادی قانونی- -وفرهنگی مورد بررسی قرارداد.طلاق را به دو نو طلاق رسمی وطلاق عاطفی تفکیک کرد.همچنین جدایی عاطفی در ۴مرحله مخالفت رنجش عدم پذیرش وسرکوبی اتفاق می افتد.در جامعه ی ایران اگرباآمارهای طلاق مواجه – -میشویم در کنار آن آماری بزرگتراماکشف نشده به طلاق عاطفی اختصاص دارد.در این مقاله پژوهشگرسعی بر آن دارد که علل طلاق عاطفی در کشور را مورد بررسی قراردهد.همچنین راهکارهایی را برای کاهش طلاق عاطفی درجامعه ارائه دهد.
کلمات کلیدی:
طلاق عاطفی ، خانواده ، جامعه ، آسیب ، معضل