طبقه اجتماعی خانواده و تاثیر ان بر روابط زن و شوهر

هدف اصلی این آزمون بررسی تاثیر طبقه اجتماعی بر روابط زن و شوهر بوده است.وبر روی ۱۰۶۳ سرپرست خانوار از بین زنان و مردان متاهل شهر شیراز به روش نمونه گیری قشربندی تصادفی اجرا شده است و دارای ۴۰ گویه و سوال میباشد.