ضرورت وکاربرد روش های تفکر انتقادی در تعلیم وتربیت


ضرورت وکاربرد روش های تفکر انتقادی در تعلیم وتربیت
اکبر غلامی، ناهید زرین بخش
۱٫ مدرس دانشگاه فرهنگیان ایلام
۲٫مشاور دبیرستان
چکیده
تفکر عالی ترین ویژگی بشر است یکی از جلوه های تفکر در آدمی نقاد بودن ارزیابی وتصمیم گیری است در این مقاله ضمن پرداختن به ضرورت تفکر نقاد در تعلیم وتربیت به صورت استنباطی تحلیلی کارکردها ونتایج عملی بکارگیری روش تفکر انتقادی درتعلیم و تربیت پرداخته شده است و شیوه های عملیاتی نمودن واستفاده بهینه از این راهبرد فکری مورد برسی قرار گرفته است مبانی نظری وروان شناختی این راهبرد فکری همسو باآن مطرح گردیده است.
کلید واژه ها: آموزش وپرورش. تفکر انتقادی .حل مساله. آموزش.