شناخت مولفه های تاثیر گذار بر افسردگی پس از زایمان در مادران شهر بروجرد

شناخت مولفه های تاثیر گذار بر افسردگی پس از زایمان در مادران شهربروجرد
مریم امجدی
کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد- ایران- بروجرد

چکیده
هدف: این پژوهش با هدف شناخت مولفه های تاثیر گذار بر افسردگی پس از زا یمان در مراجع ین به مراکز بهداشت ی – درمان یشهرستان بروجرد در نیمه اول سال ۱۳۹۳ انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده است. حجم نمونهاین پژوهش با استفاده از جدول کرجسی مورگان، ۳۱۷ نفر در نظر گرفته شد. شیوه نمونه گیری: به روش نمونه گیری خوشه ای تکمرحله ای بود که بعد از انتخاب افراد نمونه به پرسشنامه ها ی افسردگ ی پس از زا یمان ادینبورگ (کاکس و همکاران ۱۹۷۸ ) وپرسشنامه جمعیت شناختی محقق ساخته پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری خی ۲، ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون چندگانه با کدگذاری استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که بین رضایت از جنسیت نوزاد، نوع حاملگی، نوع زا یمان ونوع تغذیه نوزاد و سن مادر با افسردگی پس از زایمان به صورت جداگانه و به صورت ترکیبی ارتباط معنی داری وجود دارد.
کلمات کلیدی: افسردگی پس از زایمان، رضایت از جنسیت نوزاد، سن مادر، نوع تغذیه نوزاد، نوع حاملگی، نوع زایمانید”]