شناخت مولفه های تاثیر گذار بر افسردگی پس از زایمان در مادران شهر بروجرد

10,000.00 ریال – خرید

شناخت مولفه های تاثیر گذار بر افسردگی پس از زایمان در مادران شهربروجرد
مریم امجدی
کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد- ایران- بروجرد

چکیده
هدف: این پژوهش با هدف شناخت مولفه های تاثیر گذار بر افسردگی پس از زا یمان در مراجع ین به مراکز بهداشت ی – درمان یشهرستان بروجرد در نیمه اول سال ۱۳۹۳ انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده است. حجم نمونهاین پژوهش با استفاده از جدول کرجسی مورگان، ۳۱۷ نفر در نظر گرفته شد. شیوه نمونه گیری: به روش نمونه گیری خوشه ای تکمرحله ای بود که بعد از انتخاب افراد نمونه به پرسشنامه ها ی افسردگ ی پس از زا یمان ادینبورگ (کاکس و همکاران ۱۹۷۸ ) وپرسشنامه جمعیت شناختی محقق ساخته پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری خی ۲، ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون چندگانه با کدگذاری استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که بین رضایت از جنسیت نوزاد، نوع حاملگی، نوع زا یمان ونوع تغذیه نوزاد و سن مادر با افسردگی پس از زایمان به صورت جداگانه و به صورت ترکیبی ارتباط معنی داری وجود دارد.
کلمات کلیدی: افسردگی پس از زایمان، رضایت از جنسیت نوزاد، سن مادر، نوع تغذیه نوزاد، نوع حاملگی، نوع زایمانید”]