شبیه سازی در آموزش

شبیه سازی در آموزش
مهدی محمودی ۱، زهرا حسینی ۲
-۱ دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب-۲ استادیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده
هدف از مطالعه توصیفی حاضر بیان تعریف شبیه سازی رایانه ای و کاربرد آن در آموزش می باشد. هدف فناوری های آموزشی تسهیل فرایند یادگیری و بهبود یادداری می باشد، از این رو شبیه سازهای رایانه ای به دلیل ساز و کارهای تعاملی ای که دارند می توانندد درامر افزایش یادگیری و یادداری در تمام رشته های علمی علی الخصوص حوزه فنی کاربرد داشته باشند. در ایدن ماالده نرارندده سدعی کرده است ضمن بررسی تاریخچه و تعریف شبیه سازی رایانه ای و آموزشی به ارائه الروی تدریس با شدبیه سدازی بددردازد و مزایدا و معایب شبیه سازی های آموزشی را بیان کند.
کلمات کلیدی: شبیه سازی رایانه ای، آموزش، یادگیری