شاخص ها وآسیب های تربیت عاطفی

شاخص ها وآسیب های تربیت عاطفی
محمد تارک ¹ ، جیران یارمحمدی
۱ – دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدای , دانشگاه آزاد ایلام
۲ – کارشناس آموزش ابتدای , آموزگار رسمی آموزش وپرورش ایلام
چکیده
هر این مقاله به دنبال آن است که باتوجه به تحقیقات انجام شده درخصوص وضعیت موجودتربیت عاطفی درمدارس وبا نظربه شاخصهای برگرفته ازمنابع موجود به آسیب شناسی تربیت عاطفی دانش آموزان درنظام آموزش رسمی کشوربپردازد.دراین مقاله ابتدا بااستفاده ازروش فراتحلیل و اسنادی ،مجموعه ای ازتحقیقات انجام گرفته درعرصه تربیت عاطفی درآموزش وپرورش مورد بررسی قرارگرفته و سپس با استفاده از روش تحلیلی استنتاجی تلاش گردیده است با بررسی متون مربوطه،شاخص هایی جهت نقد وضعیت -موجود استخراج گردد و در پایان جهت اصلاح و بهبود کمی و کیفی روند تربیت عاطفی دانش آموزان در نظام آموزش رسمی کشور درمقاطع مختلف تحصیلی،با عنایت به مشکلات و آسیب های مطرح شده ،راهکارهایی جهت نزدیکتر شدن به وضعیت مطلوب در پنج محور رویکرد وبرنامه ریزی،اهداف،محتوا،روش ومعلم مورد نظرقرارگرفته است.
کلمات کلیدی: تربیت عاطفی،شاخص ها،آسیب ها ،آموزش رسمی،ایران