شاخص رضایت از زناشویی

هدف این آزمون اندازه گیری میزان رضایت افراد از ازدواج است. ودارای ۲۵ سوال و روش نمره گذاری میباشد که از روایی و پایایی برخوردار است .