سیاهه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا فرم کوتاه

این آزمون یکی از ابزارهای سنجش شخصیت است وشامل ۷۱ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد واز روایی و پایایی برخوردار میباشد.