سبک زندگی اسلامی و الگوهای کسب و کار

سبک زندگی اسلامی و الگوهای کسب و کار
متین زینلی
دانشجوی کارشناسی رشته علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید رجایی فارس

چکیده
اسلام یکی از ابزارهای سازنده سبک زندگی انسان می باشد. دستورات دینی و معنویت، شکل دهنده و تاثیرگذار بر سبک زندگی افراد است.از آنجا که مسئله معیشت و مسائل مرتبط با آن، یکی از مهم ترین و پایدارترین مسائل بشری است؛ و داشتن شغلی آبرومند و درآمدی مناسب، شرط لازم داشتن یک زندگی خوب و موفق است پس ضروری به نظر می رسد که الگوهای کسب و کار، اسلامی باشد. مقاله حاضرپرداخته است. در این » سبک زندگی اسلامی و الگوهای کسب و کار « تحقیقی کتابخانه ای است که با رویکردی توصیفی به تبیین و تحلیل تحقیق با استناد به قرآن و آیات و روایات، الگوهای کسب و کار از جمله تقوای الهی، انفاق، امانت داری، تخصص در کار، احترام به مشتری، رشوه خواری، احتکار، کم فروشی، خلف وعده، گران فروشی، تنبلی و غیره استخراج گردیده است.
واژگان کلیدی: سبک زندگی، کار، الگو