رسشنامه ذهن آگاهی فرایبرگfmi

30,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۰ ماده می باشد نمرهگذاری این آزمون بصورت ۱ تا ۴ میباشد به جزماده ۱۳ که بصورت معکوس اندازه گیری میشود.