رابطه ی مولفه های سلامت با مولفه های پرخاشگری کودکان پایه پنجم و ششم ابتدایی شهرستان جوین در سال تحصیلی ۹۳ –

رابطهی مولفههای سلامت روان با مولفههای پرخاشگری کودکان پایه پنجم وششم ابتدایی شهرستان جوین در سال تحصیلی ۹۳ – ۹۴
علی سردارآبادی، نرگس صفامنش و وحید محمدپور
۱ دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی –
۲ دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی –
۳ دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی –
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مولفههای سلامت روانی با مولفههای پرخاشگری است. جامعه پژوهشی حاضر را دانش آموزان پسر و دختر دوره پنجم و ششم ابتدایی شهرستان جوین تشکیل میدهند.در این پژوهش با استفاده از نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای تعداد ۷۰ نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه انتخاب شده و سپس تست پرخاشگری باس و پری (AGQ) و پرسشنامه سلامت عمومی ) GHQ ( در اختیار آنها قرار داده شد و دادهها توسط نرم افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین مولفههای کارکرد اجتماعی و کلامی در سطح ) ۰.۰۳۷ (P= رابطهای منفی و معنادار وجود دارد و افزایش کارکرد اجتماعی با کاهش پرخاشگری کلامی همراه است. بین هر یک از مولفههای اجتماعی -خشم و جسمانی کلامی و اضطراب و خصومت نیز رابطه معناداری مشاهده گردید. –
کلید واژهها: سلامت روان، پرخاشگری، دانش آموزان