رابطه ویژگیهای شخصیتی معلم با شادکامی دانش آموزان

رابطه ویژگیهای شخصیتی معلم با شادکامی دانش آموزان
سکینه قربانی ۱
دکتر مجید صدوقی ۲
چکیده
شادکامی کمال بخشیدن به قابلیتها و مسئلهای است که ضرورت و نیاز دنیای امروز میباشد. شادکامی پیامدهای مثبتی بر روی سبک زندگی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارد و میل به انجام رفتارهایی که با موفقیت تحصیلی مرتبط هستندرا افزایش میدهد. با توجه با اینکه بیشترین ارتباطات یک دانش آموز در مدرسه با معلم برقرار می شود، لذا پژوهش حاضردر جستجوی عوامل تاثیرگذار بر شادکامی دانشآموزان، به بررسی رابطه متغییر ویژگیهای شخصیتی معلم و شادکامی دانش آموزان میپردازد.به این منظور از میان ۲۲۱۲۲ دانشآموز و ۱۲۸۲ معلم مقطع متوسطه دوم ) دبیرستان( سال ۳۹ شهر قم ، ۹۸۲ دانشآموز و ۹۴ معلم ، با روش نمونهگیری چندمرحلهای و به طور تصادفی انتخاب شدند – تحصیلی ۳۹و به پرسشنامههای شادکامی آکسفورد ، ویژگیهای شخصیتی نئو پاسخ دادند. در قسمت تحلیل داده های پژوهش در بخش آمار توصیفی، از شاخص های فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد، از میان مولفههای ویژگی شخصیتی معلم، برونگرایی و ۴ رابطه معنادار، دارند و میتواند شادکامی دانش آموزان را پیشبینی / رواننژندی با شادکامی دانشآموزان در سطح ۰۴ نماید. یافتههای این پژوهش حاکی از پایین بودن نمره شادکامی دانشآموزان بود. لذا آموزش مهارتها و تقویت متغیرهای مرتبط با شادکامی، و توجه به ویژگی های حرفه ای مطلوب در گزینش معلمان، امری ضروری به نظر میرسد.
واژههای کلیدی: شادکامی، ویژگیشخصیتی ، معلمان، دانشآموزان