رابطه طرحواره های ناکارآمد اولیه با نگرش نسبت به مدرسه، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزان متوسطه اول

رابطه طرحواره های ناکارآمد اولیه با نگرش نسبت به مدرسه، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزان متوسطه اول
علی قنبری ۱،محمد قنبری طلب ۲ ،مریم نادری لردجانی ۳
-۱ دانشجوی دکتری علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور تهران ،ایران-۲ دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشگاه شیراز، ،ایران-۳ کارشناسی مشاوره و راهنمایی

چکیده
پژوهش حاضربا هدف بررسی رابطه طرحواره های ناکارآمد اولیه با نگرش نسبت به مدرسه و خودپنداره در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر لرگان به روش توصیفی – همبستگی انجام شد. جامعه آماری، شامل نوجوانان ۱۱ تا ۱۱ سال شهر۴۳ در مقطع متوسطه مشغول به تحصیل بودند ،که ۱۵۱ نفرآنان به روش تصادفی خوشه – لردگان که در سال تحصیلی ۴۱ای مرحله ای انتخاب و در این پژوهش شرکت نمودند. برای جمع آوری داده ها از فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های امه سنجش نگرش نسبت به ¬ ناکارآمد اولیه یانگ، پرسشنامه ی خودپنداره تحصیلی که توسط دلاور تهیه شده وپرسش مدرسه )فرم تجدید نظر شده( )مک کوچ و سیگل، ۲۱۱۳ (استفاده شد. داده ها با آزمون های همبستگی و رگرسیون چند گانه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته های پژوهش نشان داد که طرحواره های ناکارآمد اولیه با نگرش نسبت
به مدرسه، خودپنداره از یک رابطه منفی و معکوس برخوردارند. بدین ترتیب نتیجه گرفته شد، وجود طرحواره های نا کارآمد اولیه در نوجوانان باعث نگرش منفی نسبت به مدرسه، خودپنداره منفی می شود.
کلید واژه ها: طرحواره های ناکارآمد اولیه. نگرش نسبت به مدرسه، خودپنداره