رابطه سبک های دلبستگی و سلامت روان با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان

رابطه سبک های دلبستگی و سلامت روان با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان
وحید فلاحی ۱ ، سجاد بشرپور ۲
۱٫ دانشجوی ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل، ایران
)نویسنده مسئول(۲٫ دکترای تخصصی روانشناسی، دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل،
ایران

چکیده
انگیزه پیشرفت از جمله عوامل پیش بین در پیشرفت واقعی می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سبک های دلبستگی و سلامت روان با انگیزه پیشرفت در نمونه ای از دانش آموزان انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان پارس آباد در سال تحصیلی ۱۱۴۱ ۴۹ می باشند که به روش خوشه ای تصادفی ۲۲۲ دانش آموز انتخاب شدند و به -پرسشنامه های سلامت عمومی، سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت پاسخ دادند. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار آماریSPSS-18 استفاده شد و نتایج در قالب آمار توصیفی و استنباطی گزارش شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که انگیزه پیشرفت بامتغیرهای سبک دلبستگی ایمن همبستگی مثبت و با متغیرهای سبک دلبستگی اجتنابی، اضطرابی و سلامت روان ارتباط منفی دارد.۲ از واریانس انگیزه پیشرفت در دانش / همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای پیش بین قادر به تبیین ۲۲آموزان می باشند. نتایج پژوهش حاضر از اهمیت متغیرهای سلامت روان و سبک های دلبستگی در جهت پیش بینی انگیزه پیشرفت در دانش آموزان حمایت می کند.
کلید واژه ها: سبک های دلبستگی، انگیزه پیشرفت، سلامت روان، دانش آموزان