رابطه بین هویت قومی و قانون گرایی ( مطالعه موردی شهرستان اندیمشک)

رابطه بین هویت قومی و قانون گرایی ( مطالعه موردی شهرستان
اندیمشک)
احمد هیکی ، احسان آریا دوست ،
۱٫کارشناس ارشد علوم سیاسی
۲٫کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی
چکیده
با گسترش پدیده جهانی شدن مطالعه بر روی قومیت ها با استفاده از مبانی نظری در رشته هایی همچون روانشناسی اجتماعی ، حقوق ، علوم سیاسی ، جامعه شناسی و …مهم می نماید . هویت قومی یک احساس جدا بودن از دیگران است که درهر فردی به نوعی دیده می شود. افرادی که گرایش به هویت قومی دارند در رقتارهای خود نشانه هایی را بروز می دهند که اینرفتارها در برخی اوقات به ایجاد تنش هایی بین افراد با دیگر قومیت ها منجر می شود. قانون گرایی گرایش به اجرای قانون درزندگی انسانی هاست و هرچه از قانون گرایی فاصله بگیریم به قانون گریزی که امروزه یکی از معضلات جوامع مختلف است میرسیم . با توجه به اینکه در جوامعی که از لحاظ جامعه شناسی جامعه قومی نامیده می شوند قانون گریزی های متفاوتی رامشاهده می کنیم این سوال در ذهن ایجاد می شود که آیا بین هویت قومی و قانون گرایی رابطه وجود دارد؟ در پاسخ به اینسوال دراین مقاله، یک بررسی پیمایشی در شهرستان اندیمشک انجام شد که نتایج نشان می دهد بین عناصر فرهنگی ، اقتصادی اجتماعی ، سیاسی ، هویت قومی و اعتماد به قوانین و مجریان قوانین که از مولفه های قانون گرایی هستند رابطه معکوس وجود
دارد. به این معنا که با افزایش گرایش به هویت قومی به گرایش عدم گرایش به قانون گرایی و میل به قانون گریزی روبه روهستیم.
کلمات کلیدی: هویت قومی- قانون گرایی – قانون گریزی- شهرستان اندیمشک