رابطه بین طرحواره های ناسازگاراولیه با علائم وسواسی – اجباری دانشجویان

رابطه بین طرحواره های ناسازگاراولیه با علائم وسواسی – اجباری دانشجویان
جمیله شمعونی اهوازی
معصومه مسعودی فر
کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی )نویسنده مسئول(۲کارشناسی روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
چکیده
هدف از این پژوهش برر سی رابطه بین طرحواره های نا سازگار اولیه با علائم و سوا سی – اجباری دان شجویان دان شگاه آزاد ا سلامی واحد اهوازبود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود و جامعه آماری ۳۸۴ نفر )دختر ۱۹۲ و ۱۹۲ پسر( از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بودندکه از بین آنها ) ۱۹۲ مرد و ۱۹۲ زن ( به روش نمونهگیری تصاااد ی طب ه ای انتباش ناادند. اباارهای اندازه گیری عبارت بودند از: رم کوتاه نتایج تحلیل دادهها ن شان داد که بین طرحواره نا سازگار اولیه و .MocI و پر س شنامه و سوا سی –اجباری مادزلی sQ-sf پر س شنامه طرحواره طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون به روش ورود .)r = 0/ و ۱۸ = p0/ وسواس کری –عملی دانشجویان دختر و پسر رابطه وجود دارد. ) ۰۰۳مکرر ضاااریم همبساااتگی غند متریری برای ترکیم خطی متریرهای پیش بین طرحواره های ناساااازگار اولیه و با وساااواس کری – عملی معنادار است . با توجه به م دار p=0/ است که در سطح ۰۰۰۰ R2 =0/ و ۱۱۴ R =0/ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز برابر با ۲۰۴
۲ ضریم تعیین ) R عملی( را پیش بینی می – درصد از واریانس متریر ملاک )وسواس کری ۱۱ ( مشبص نده است که متریرهای پیش بین کند.در واقع نتایج تح یق نشان می دهد کهبا ا اایش طرحواره های ناسازگار اولیه، وسواس کری-عملی دانشجویان نیا ا اایش یا ته است.
واژگان کلیدی:وسواس ،دانشجویان ، طرحواره های ناسازگار اولیه